GALILEO – súkromné gymnázium

Adresa Dudvážska 6, 821 07 Bratislava Email info@galileoschool.sk Telefón +421 905 712 546 Web www.galileoschool.sk

Cielom je nielen poskytnúť vzdelanie na vysokej odbornej úrovni s modernými metódami, ale dať žiakom aj pridanú hodnotu vo forme ich jazykovej prípravy.

Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL si kladie za cieľ pripraviť svojich absolventov tak, aby pre nich neexistovali žiadne bariéry pre okamžitý a aktívny štart vo vysokoškolskom štúdiu. Neoceniteľnú roľu hrá schopnosť študenta akceptovať učivo na najvyššej úrovni vzdelávania v anglickom jazyku. Toto je možné dosiahnuť len priamo preberaním učiva jednotlivých predmetov strednej školy v tejto cudzej reči.

Bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku je jedným zo spôsobov, ako pomôcť jedincovi správne a presne sa vyjadrovať v angličtine v praxi. Výučba v anglickom jazyku už na základnej škole, s nadväzujúcim pokračovaním na gymnáziu a zavŕšením celého procesu na univerzitnej úrovni je veľkým plusom pre mladého človeka hľadajúceho si pracovné uplatnenie. Odstraňuje bariéry, rozširuje okruh voľby.

Tento fakt si uvedomujú aj rodičia, ktorých požiadavka na existenciu danej formy vzdelávania je naliehavá. Chcú svojim deťom zabezpečiť vzdelanie, ktoré ich všestranne pripraví na aktívne a efektívne začlenenie sa do spoločnosti a pracovného procesu bez jazykových bariér.

Rovnako chceme zabezpečiť možnosti pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole alebo univerzite v slovenskom jazyku. Bilingválne štúdium zabezpečuje rovnosť voľby jazyka pre štúdium a tým aj širšie možnosti vo výbere vzdelávacej inštitúcie

Zdroj: www.galileoschool.sk