Cirkevná základná škola Narnia v Petržalke

Adresa Beňadická 38, 85106 Bratislava Email riaditel@narnia.sk Telefón +421 2 6383 0864 Web www.narnia.sk

V snahe rozvinúť potenciál každého študenta, vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať a byť otvorení celoživotnému vzdelávaniu.

Cirkevná základná škola Narnia

Poslanie CZŠ-Narnia je vyjadrené v misii Združenia škôl C. S. Lewisa.

Ilustráciou môže byť strom:
– Strom, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch civilizačného úsilia
– Strom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru individuálneho rozvoja
– Strom, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner

CZŠ – Narnia vytvára v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosťna oboch stranách.

V rámci tohto dialógu je zodpovednosťou učiteľa:
predkladať žiakovi hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti
pomáhať mu postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní svojho originálneho smerovania v živote tak, aby
– odozva žiaka vyústila do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity a spoločnosti, v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti.

 

Špecifické dôrazy:

– Múdrosť, celostný pohľad na život, svedectvo o kresťanskej perspektíve života v spoločnosti.

Chceme byť prostredím, kde žiak nadobúda vysoký štandard vzdelania spojený so životnou múdrosťou, ktorá zasahuje všetky oblasti života v duchu evanjelia Ježiša Krista.

 

– Všeobecné kresťanstvo, ekumenizmus, úcta k odlišnostiam.

Chceme byť kresťanským prostredím, ktoré je otvorené všetkým živým cirkevným tradíciám a dáva dôraz na osobnú vieru. Sme si vedomí, že evanjelium je vyjadrené kresťanstvom, ktoré sa prejavuje v širokej škále cirkevných denominácií. Sme si vedomí, že kresťanstvo môže žiť iba v otvorenom dialógu s inými myšlienkovými prúdmi.

 

– Otvorenosť rôznym kultúram a jazyková príprava.

Chceme byť prostredím, ktoré odráža široké kultúrne spektrum zastúpené na Slovensku. Osobitný dôraz pritom kladieme na vzdelávanie sa v cudzích jazykoch. Považujeme to za nevyhnutné v procese budovania kontaktov so svetom a zapájania sa do európskych štruktúr. Vysoká kvalifikovanosť a osobnostná úroveň ako aj priebežné vzdelávanie pedagógov umožňuje im samotným a neskôr aj ich žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí.

 

– Vzájomná úcta a integrácia.

Chceme byť prostredím, ktoré prijíma každého človeka ako nositeľa špecifického kultúrneho zázemia, osobitnej rodovej tradície či osobnej histórie. Bez ohľadu na vek, rasu, národnosť, funkciu, či spoločenské postavenie chceme vytvárať v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii.
Rešpektovanie osobnosti druhého človeka sa týka nielen kolegiálnych vzťahov v pracovnom tíme, ale aj vo vzťahu pedagóg a žiak, kde chceme vytvárať rovnaké príležitosti pre všetky deti, teda aj pre tie, ktoré majú špecifické potreby.

 

– Podpora rodiny.

Školu považujeme nielen za vzdelávaciu inštitúciu. Chceme ju preto formovať ako prostredie, ktoré by u detí podporovalo zdravý vzťah k sebe samému, k rovesníkom i k dospelým. Je to príprava k zodpovedným postojom pre rolu manžela a otca či manželky a matky v rodine, ako aj občana v spoločnosti. Chceme úzko spolupracovať s rodinami žiakov cez aktivity, ktoré na báze kresťanských hodnôt posilnia vnútrorodinné vzťahy.

Zdroj: www.narnia.sk