Hvezdáreň a planetárium v Prešove

Email Telefón Web

Pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove sa nachádza v najvyššej lokalite centrálnej časti mesta, na Dilongovej ulici č. 17. Je to špecializované kultúrno-osvetové zariadenie, ktorého cieľom je šírenie poznatkov astronómie a príbuzných vied medzi širokou verejnosťou.

Hlavná časť popularizačnej práce je zameraná na doplnkové vyučovanie astronómie na všetkých stupňoch škôl. Preto prevažnú väčšinu návštevníkov tvoria školské skupiny. Pre materské školy sú pripravené astronomické rozprávky. Medzi dospelými a mládežou sú obľúbené hudobné programy v planetáriu, či už s vážnou alebo populárnou hudbou.

Odborný program je zameraný na pozorovanie slnečnej fotosféry pomocou hlavného ďalekohľadu hvezdárne a planetária – Coudé refraktora s priemerom objektívu 150 mm a maximálnym zväčšením 375-krát.

Určite každý vie, načo je hvezdáreň. Je tam nejaký ďalekohľad, ktorým sa dá pozerať do „vesmíru“. Presnejšie do vesmíru mimo našej Zeme, lebo aj my s našou Zemou sme súčasťou vesmíru. Nato však potrebujeme bezoblačnú a nepresvetlenú nočnú oblohu. Prípadne, keď chceme pozorovať Slnko cez deň, musí byť tiež jasno. Hvezdárskym ďalekohľadom môžeme pozorovať skutočnú oblohu a pomocou prístrojaplanetária môžeme sledovať Kruhová projekčná miestnosť planetária s projekčným prístrojomumelú dennú i nočnú oblohu nezávisle od vonkajších pozorovacích podmienok. Tak ako napríklad akvárium predstavuje malý vodný svet v sklenenej nádobe, tak planetárium predstavuje zmenšenú oblohu na kupole svojej projekčnej miestnosti. Podstatou planetária je prístroj, ktorý sa volá projektor planetária a ktorý umožňuje ukázať oblohu tak, ako vyzerá v ľubovoľnej zemepisnej šírke a v ľubovoľnom čase. Konkrétne pre náš prístroj je to od roku 1950 do roku 2030.

Planetárium je astronomické laboratórium, ktoré úspešne napomáha vyučovaniu a popularizácii astronómie, prispieva k štúdiu a pochopeniu vesmíru okolo nás a je jedinečným miestom pre pretvorenie vedeckého poznania na emocionálny zážitok. Keďže sa astronómia na školách ako samostatný predmet nevyučuje, Príchod jednej z početných školských skupín Jedna z početných skupinových návštevale jej jednotlivé časti sú včlenené do iných predmetov (napr. do prírodovedy, zemepisu, prírodopisu, fyziky), veľkú úlohu zohráva planetárium, kde si žiaci doplňujú a prehlbujú svoje vedomosti, ktoré získali v škole. Pre školské skupiny sa pripravujú náučné a náučno-populárne audiovizuálne programy pod umelou hviezdnou oblohou planetária vzhľadom na to, čo sa vyučuje v školách. Pre deti predškolského veku sú určené astronomické rozprávky. Do planetária chodia žiaci ZŠ a študenti SŠ aj kvôli esteticko-umeleckým, tzv. hudobným programom v rámci hudobnej výchovy, etickej výchovy resp. estetickej výchovy. Hudobné programy slúžia tiež k účelnému využitiu voľného času návštevníkov všetkých vekových kategórií.

V októbri 2014 uplynulo 30 rokov od otvorenia prešovského planetária. Tým, že hvezdáreň v Prešove má aj planetárium, je v súčasnosti jedinou organizáciou svojho druhu na území Prešovského samosprávneho kraja. Priemerná ročná návštevnosť HaP v Prešove je približne 25 000 osôb, z čoho asi 80% tvoria žiaci zo škôl. Školské skupiny k nám prichádzajú nielen z Prešova a blízkeho okolia, ale zo všetkých kútov Prešovského kraja, dokonca aj z Košického kraja a iných vzdialenejších oblastí Slovenska.

Aj jednotliví návštevníci, ktorí navštevujú programy pre verejnosť, sú nielen z Prešova, ale aj z Košíc, Bardejova, Vranova, Humenného, Popradu a pod.

Všetci z planetária odchádzajú nadšení a obohatení o nezabudnuteľný zážitok.