SZUŠ Renaty Madarászovej Senec

Adresa Nám. 1 mája č. 2 Senec, Senec Email setas@szus-setas.sk Telefón 02/45922609 Web www.szus-senec.sk

Žiaci študujú v tanečnom odbore, v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore. Od roku 2010 funguje na škole hudobno-dramatický odbor.

Tanečný odbor

imageŠtúdium pre deti vo veku od 4 rokov

Prípravné štúdium trvá 2 roky. Je zamerané na pohybovú prípravu, pohyb v priestore, pohybové hry so spevom, jednoduché rytmické cvičenia.

Štúdium pre deti od 6 rokov je štúdiom na I. stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom.

Počas štúdia sa deti venujú rôznym tanečným technikám ako napr. klasickému, ľudovému, jazzovému tancu, koncertnej praxi, stepu, street dance štýlom (hip-hop, break), disco štýlu, mažoretám.

 

Výtvarný odbor

imageŠtúdium pre deti vo veku od 4 rokov

Prípravné štúdium trvá 2 roky. Vyučuje sa raz týždenne.

Vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností.

Štúdium pre deti od 6 rokov je štúdiom na I. stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom.

Výtvarná tvorba obsahuje kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu, grafickú tvorbu, architektúru, fotografiu, video, inštaláciu, elektronické médiá, intermediálnu tvorbu, keramiku.

 

Hudobný odbor

imageNa škole sa vyučuje:

  • hra na klavíri
  • hra na flaute
  • hra na klarinete
  • hra na gitare
  • hra na bicích nástrojoch
  • spev
  • hra v hudobnej skupine

Štúdium pre deti vo veku od 5 rokov
Trvá jeden rok a je to prípravný ročník pre štúdium na I.stupni.

Štúdium pre deti vo veku od 6 rokov

Je to štúdium na I.stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom.

Hudobno-dramatický odbor

Hudobno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje hudobné, dramatické, pohybové rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom, pomáha vyrovnávať  sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život a práca.

 

imageŠtúdium pre deti vo veku od 5 rokov

Trvá jeden rok a je to prípravný ročník pre štúdium na I.stupni.

Štúdium pre deti vo veku od 6 rokov

Je to štúdium na I.stupni a trvá 8-9 rokov. Končí absolutóriom. Žiaci počas štúdia nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Hudobno-dramatický odbor vychováva z detí amatérskych divadelníkov, recitátorov, režisérov a pripravuje ich na profesionálne štúdium herectva.

 

Zdroj: www.szus-senec.sk