Centrum voľného času

Adresa Mladoboleslavská 5, 90201 Pezinok Email epicentrum.pezinok@gmail.com Telefón 033/ 641 20 20, 0911 402 021 Web www.cvcpezinok.sk

Centrum voľného času je štátne školské zariadenie. Jeho zriaďovateľom je mesto Pezinok. Prioritu pre centrum už dlhé roky predstavuje krúžková činnosť pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých.

O nás

 

Centrum voľného času  je štátne školské zariadenie. Jeho zriaďovateľom je mesto Pezinok. Prioritu pre centrum už dlhé roky predstavuje krúžková činnosť pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých. Okrem toho usporiadávame pravidelne letné akcie pre deti a mládež a podujatia rôzneho charakteru počas celého roku. K pravidelným ponukám patrí taktiež možnosť návštevy internetovej miestnosti, posilňovne a čajovne.

 

Našou hlavnou snahou je nielen svojim názvom, ale aj aktivitami vyjadrovať, že sme tu pre ľudí každého veku, ktorí sa chcú rozvíjať a byť kreatívni. Prostredníctvom nášho centra chceme otriasať tradičnými prístupmi k výchove a vzdelávaniu a umožňovať Pezinčanom stretávať sa a aj sa kultúrne zapájať do rozvoja mesta. Inšpiratívna tvorivá atmosféra má byť šírená formou medziľudských vzťahov, čo dokazuje i logo v tvare kruhu ľudí.

CVČ v súlade so zákonom č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin. Rozsah, pôsobnosť, zameranie a obsah činnosti centier ustanovuje Vyhláška MŠV SR č. 291/1994 Z.z.

Centrum voľného času v Pezinku je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.

V našom zariadení sme si stanovili ciele prispievať:

  • k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého spôsobu života mladého človeka
  • ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže
  • k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí
  • k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie, sebavýchovu
  • k vypestovaniu zdravého sebavedomia u detí a mládeže, čo je základom pre vývoj sociálne vyspelých jedincov
  • k prevencii kriminality mládeže

Činnosť CVČ prebieha vo vlastnom zariadení a v prenajatých priestoroch – Domu kultúry, v priestoroch niektorých MŠ v Pezinku

Aktivity sú zabezpečované prostredníctvom:

  • pravidelnej záujmovej činnosti – krúžková činnosť a kurzy pre škôlkárov, školákov, mládež a dospelých príležitostnej záujmovej činnosti -súťaže, besedy, tvorivé dielne, podujatia pre školy a školské zariadenia, víkendové podujatia a ďalšie aktivity
  • prázdninovej činnosti – organizácia prímestských a pobytových táborov, klubovne pre deti počas prázdnin
  • spolupráce s mestom Pezinok a inými organizáciami – organizácia podujatí pre širokú verejnosť

 

Zdroj: www.cvcpezinok.sk