Právne aspekty koronavírusu!

Thumbnail
Kategórie:

V terajšej situácii, brániac rozširovaniu vírusu Covid-19 sa nachádzame v stave, ktorý sme nečakali. Poďme sa spolu pozrieť na situáciu očami právnikov!

Mnohé organizácie reagujú na vzniknutú situáciu veľmi rýchlo a vydávajú rôzne nariadenia a pristupujú k opatreniam, ktorými sa snažia znížiť riziko možnej nákazy. Práve teraz je nutné vedieť, aké sú nároky zamestnanca a aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa resp. SZČO v súvislosti s koronavírusom?

Na čo má nárok zamestnanec vzhľadom na zatvorenie škôl a predškolských zariadení?

Zamestnanec: Má nárok na ošetrovné, ako pri opatrovaní chorého dieťaťa (OČR), ktorý sa vzťahuje na opatrovanie detí vo veku do 11 rokov. Sociálna poisťovňa zaviedla pre tento prípad nový typ žiadosti o ošetrovné – žiadosť o ošetrovné pre koronavírus. Zamestnanec pre účel získania nároku nepotrebuje potvrdenie ošetrujúceho lekára, ale nárok si uplatní priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára prostredníctvom emailu. Podrobné informácie sú uvedené priamo na stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa posledných zmien zákona o sociálnom poistení má rodič nárok na ošetrovné počas celej doby zatvorenia škôl. Tento príspevok si však môže nárokovať zamestnanec iba za dni, za ktoré nepoberá od zamestnávateľa mzdu. Iba jedna osoba si môže nárokovať ošetrovné a ospravedlnenú prekážku v práci vo vzťahu k jednému dieťaťu.

Zamestnávateľ: Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy. Za tento čas zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada mzdy.

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci zamestnanca, ktorý vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem iných aj z dôvodov ošetrovania chorého člena rodiny a starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov. Za tento čas dohodárovi odmena ani náhrada odmeny nepatrí.

Podľa novej právnej úpravy § 250b ods. 5 Zákonníka práce je zamestnanec počas obdobia ošetrovateľstva chránený pred prepustením. Po návrate zamestnanca do zamestnania je zamestnávateľ povinný prideliť ho na pôvodnú prácu a pracovisko.

Ďalšie informácie, ktoré sú denne  aktualizované,  môžte nájsť na stránke advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Ako má postupovať zamestnanec, ak mu je nariadená karanténa?

Zamestnanec: V zmysle § 144 ods. 2 Zákonníka práce prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní s tým, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Podľa nedávnych zmien zákonov štát od 27. marca 2020 pokrýva kompenzáciu zamestnanca počas tejto pracovnej neschopnosti od prvého dňa karantény. Výška nemocenskej dávky je v tomto prípade 55% denného vymeriavacieho základu.

Pred 27. Marcom 2020 mal zamestnanec nárok na náhradu ako pri dočasnej práceneschopnosti (PN). V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca má zamestnanec počas nariadeného karanténneho opatrenia nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa  počas prvých 10 dní karanténneho opatrenia, a to vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu počas prvých troch dní karantény a 55 % od štvrtého do desiateho dňa karantény (za predpokladu, že nemá príjem z uvedeného zamestnania). Od jedenásteho dňa má zamestnanec za predpokladu absencie príjmu nárok na nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. SZČO, dobrovoľne nemocensky poistené osoby a poistenci v ochrannej lehote majú nárok na nemocenské za uvedených podmienok od prvého dňa nariadeného karanténneho opatrenia.

Zamestnávateľ: V prípade nariadenej karantény zamestnanca ospravedlní zamestnávateľ v zmysle § 141 ods. 1 Zákonníka práce jeho neprítomnosť v práci počas trvania karantény. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

VŠETKY OSTATNÉ PRÁVNE ASPEKTY NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK

PRAVNEaspekty

Podobné články