POZNÁTE TIETO PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIA?

Thumbnail
Kategórie:

Pre každého rodiča je dôležité vybrať pre svoje dieťa to najlepšie, a v tomto kontexte sa rozhoduje aj o výbere škôlky a jasličiek.

Tieto zariadenia môžu byť pre vaše dieťa domovom po dobu 3-4 rokov, kde by malo získať základné návyky a disciplínu pred vstupom do školy. Okrem toho môže rozvíjať slobodné a kreatívne myslenie, osobnostný rast a formovanie sa hravou formou. Škôlky tiež ponúkajú možnosti naučiť sa cudzí jazyk a vyskúšať si rôzne aktivity prostredníctvom bohatého programu.

V tomto období sú deti najviac zvedavé a vnímavé, preto je prechod z domáceho prostredia dôležitý a mal by byť čo najprirodzenejší. Pri výbere škôlky je dôležité začať včas a postupne zbierať informácie od iných rodičov alebo na internete. Je však dôležité mať na pamäti, že každé dieťa je jedinečné a citlivé inak, takže pri získavaní informácií od rodičov je dôležité zohľadniť aj povahu ich detí. S cieľom uľahčiť rodičom výber vhodného a rešpektujúceho miesta pre ich deti, chystáme článok s tipmi pre rodičov hľadajúcich vhodné zariadenie, kde ich deti strávia väčšinu dňa. Bez ohľadu na to, či nemáte miesto v štátnej škôlke z kapacitných dôvodov, alebo dávate prednosť individuálnemu prístupu v súkromnom zariadení, pripravujeme pre vás tipy na zariadenia, ktoré by vás mohli zaujať.

 

Wonderland

Hľadáte pre svoje dieťa to správne detské a aj nadštandardné prostredie s kvalitnou predškolskou bilingválnou prípravou? Tak ste na správnej adrese. Naša SMŠ oslávila v roku 2024 už 22 rokov pôsobenia na trhu.

Pracujeme s menším počtom detí v triedach, ktoré sú rozdelené podľa veku.

Obe škôlky sú novo-zrekonštruované. Okrem kvalitného vzdelávania v anglickom jazyku ponúkame pre deti krásne, moderné vybavenie ako napr. počítačovú učebňu, interaktívne tabule, lezeckú stenu, tanečnú sálu, interiérové kryté ihrisko, wellness so saunou a bazénikom, veľký vonkajší areál a pod.

Naša súkromná MŠ je zameraná na výučbu anglického jazyka s prípravou na ďalšie bilingválne vzdelávanie na našej súkromnej ZŠ WonderSchool na Bilíkovej ul.34 v Bratislave.

Materská škola je akreditovaná Ministerstvom školstva SR. Sídlime na adrese Bazovského 2 a 4, v Dúbravke.

Viac: www.wonderland.sk

 

Súkromná materská škola littleBIG

Deti dosahujú nadpriemerné výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania.

Čo dokáže škôlka 21. storočia?

Moderné nadštandardné materiálno – technické vybavenie spoločne s tímom kvalifikovaných pedagógov umožňuje deťom sa rozvíjať a napredovať vo viacerých oblastiach. V každej triede nájdete cudzojazyčného asistenta (native speakera), ktorý počas každodennej výučby obohacujú slovnú zásobu detí v španielskom, či anglickom jazyku. littleBIG sa nachádza v blízkosti krásneho lesného prostredia! Výrazným pozitívom je učenie sa detí v priamom kontakte s prírodou, čo má pozitívny vplyv na ich aktívny pohyb, mindfulness aktivity, stimulovanie senzorického vnímania a najmä zohľadňovanie individuálneho potenciálu detí.

Aj deti sa potrebujú naučiť oddychovať! Ako zvládať stres, či náročnejšie obdobie

Škôlka by mala byť pre dieťa bezpečným podnetným priestorom. Bezpečnosť zahŕňa nielen fyzickú, ale aj emocionálnu a sociálnu úroveň. Vytvárame preto prostredie, kde sa dieťa cíti chránené a pochopené. U nás nájdete multisenzorickú miestnosť Snoezelen, vďaka ktorej si naše deti môžu stimulovať zmysly pomocou rôznych senzorických pomôcok pri oddychu, či pomocou aktivít. Aktivity realizované formou zážitkového učenia v Snoezelen umožňujú deťom prežiť niečo, čo sa v bežnej triede nedá! Ako objavovanie vesmíru, morského sveta, Antarktídy a mnoho ďalšieho.

Aplikovanie „mindfulness“ aktivít s prvkami pozitívnej psychológie pomáha u detí budovať vzťahy, ako aj vedieť lepšie zvládať akékoľvek situácie, či vedieť riešiť jednoduché konflikty.

 

Súkromná materská škola v Košiciach – Zdravé dieťa

Hľadáte pre svoje dieťa kvalitné predškolské zariadenie, ale Vaše dieťa trpí respiračnými či potravinovými alergiami, astmou, poruchou metabolizmu, či iným zdravotným obmedzením?

Tak, súkromná materská škola Zdravé dieťa, je tá pravá pre Vaše dieťa.

Sme súkromná materská škola zaradená do sieti škôl a školských zariadení SR s garantovaným výchovno-vzdelávacím programom „Zdravé dieťa“, ktorá prijíma deti od 2-6 rokov. 

Ako jediná materská škola v Košiciach, sme už druhý rok po sebe vyhrali grantový projekt Ministerstva školstva v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, a súčasťou nášho tímu je aj profesionálna zdravotníčka, ktorá zdravotne  dohliada na deti, podporuje zdravie detí, zaoberá sa budovaním imunity detí, podáva lieky,  cvičí s deťmi rôzne  zdravotné cvičenia,  a mnoho ďalšieho.

Aj pre deti bez týchto ťažkostí je naša materská škola veľmi zaujímavá! Prioritou je podpora zdravia i kvalitná  predškolská výchova pre všetky deti, pri ktorej využívame metódu Montessori. Naša materská škola má kvalifikovaných a certifikovaných  učiteľov, ktorí sú odborníkmi v oblasti predškolskej výchovy  a vedia, ako podporiť rozvoj detí. Každodenne sa využíva najefektívnejší spôsob výučby detí – učenie hrou, aktívne učenie sa dieťaťa a uplatňujeme inovatívne princípy vzdelávania – v autentických problémoch dieťa aktívne používa vlastné stratégie myslenia.

Prečo si vybrať SMŠ Zdravé dieťa? Pretože ponúka výnimočné benefity.

Každodenná prítomnosť a možná konzultácia s imunoalergologickou a pediatrickou lekárkou; zdravotná sestra (podpora zdravia, imunity, podávanie liekov, zdravotný dozor, každodenné zdravotné cvičenie- prevencia plochých nôh, dychové cvičenia, detská joga, chrbtica); wellness zóna (infrasauna, masáže, inhalácie, relaxácia, soľná jaskyňa); kvalifikovaný, odborný a stabilný personál výlučne s pedagogickým zameraním; spolupráca s odborníkmi – školský psychológ, logopéd, imunológ, očný lekár; spolupráca s rodičmi (stretnutia s rodičmi); zdravá strava; vzdelávanie hrou, aktívne učenie; podnetné krúžky s lektormi (pohybový, anglický, matematický); prosociálny rozvoj (projekt vnímajkovia); zážitkové školské aktivity pre každý mesiac (divadlá, hostia, projekty, aktivity); reporty a feedbacky pre rodičov z každého dňa (fotografie, videá); priestranné  a moderné priestory; vlastná telocvičňa; bezpečné prostredie (čistič vzduchu, baktérií); certifikované školské ihrisko a veľký dvor; enviro záhradka.

 

Škôlka Limbach

REŠPEKT a AKCEPTÁCIA jedinečnosti dieťaťa je pre nás CESTA k zdravému vývinu dieťaťa…a nielen fyzického zdravia dieťaťa. Ak nepestujete doma dobrú a otvorenú komunikáciu, nevadí – sme tu MY  – kvalifikovaní a empatický tím školy.

Budujeme súlad medzi prežívaním, uvedomovaním, komunikáciou a správaním dieťaťa (kongruencia). Sme škola, v ktorej zamestnanci chápu nevyhnutnosť dobrej a kvalitnej EFEKTÍVNEJ komunikácie a jej významu. Naši absolventi dokážu bez vnútorného napätia komunikovať otvorenie o tom, čo prežívajú, čo si myslia a ako sa cítia. Jeho správanie je v plnom súlade s jeho prežívaním. Učíme ich zoznamovať sa sami so sebou.

Náš Školský vzdelávací program „Škola hrou“ jasne definuje naše princípy a formy výchovno-vzdelávacej činnosti. O hre ako fenoméne iste nik nepochybuje. Učenie hrou je úžasné. Dieťa zaujíma centrálne postavenie pri objavovaní vlastného ja v jeho vzťahoch k druhým a v sociálnych skupinách.

Vieme, ako sa učí mozog dieťaťa v predškolskom veku a dôraz kladieme na jeho duševné zdravie. Duševné zdravie je dôležitou ingredienciou pre existenciu jedinca v jeho bytí. Schopnosť myslieť, cítiť, nadväzovať vzťahy s inými ľuďmi, oddychovať, budovať sebaúctu, vedieť plánovať, vyhodnocovať, tvoriť, budovať, … Dieťa učíme vedieť, že má vlastnú hodnotu, vlastné možnosti a schopnosti. Viac sa s deťmi rozprávame, ako hovoríme. Preto dokážeme eliminovať situácie, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Spolupracujeme s rodinami, ktoré sa obávajú stanovovať deťom hranice a pravidlá s maximálnym rešpektom  na potreby a jedinečnosť dieťaťa.

Preferujeme otvorenosť a priamosť pri riešení problémov (obojstranná komunikácia). Náš kvalitný a jedinečný výchovno-vzdelávací proces bol v celom rozsahu konštatovaný aj Štátnou školskou inšpekciou, ktorá bola vykonaná v minulom školskom roku.

Na elimináciu takých stavov preto vyžadujeme spätnú väzbu od rodičov. Sme presvedčení, že práve otvorená komunikácia zabezpečí kontinuitu medzi pedagogickou a rodičovskou verejnosťou v rámci progresu každého dieťaťa.

 

Kids Paradise v Petržalke a v Ružinove

je materská škola zaradená v sieti škôl s nepretržitou prevádzkou aj počas letných mesiacov a školských prázdnin s vyučovacím jazykom slovenským. Ak hľadáte privátne miesto s nadštandardným prostredím a kvalitným predpirmárnym vzdelávaním, ste na správnej adrese. Prijímame deti od 2 do 6 rokov, používame najefektívnejší spôsob výučby detí – učenie hrou. V oboch prevádzkach disponujeme rozsiahlymi priestormi a svojou polohou spĺňame náročné logistické kritériá. V najmladšej a strednej vekovej kategórii sú vždy deťom i p. učiteľkám k dispozícii pedagogické asistentky a vychovávateľky. Triedy sú vybavené hračkami a edukačnými pomôckami tak, aby spĺňali kritériá pre podnetnú detskú hru, rozvíjali logické myslenie, matematickú, predčitateľskú,  prírodovednú gramotnosť a edukačný proces je vedený formou zážitkového učenia.

Deti majú svoj harmonogram dňa, v ktorom nechýba voľná hra, edukačný proces, pobyt vonku a popoludňajší odpočinok. Intenzívne prechádzky realizujeme na pravidelnej báze. Všetky aktivity sú prispôsobené veku detí a sú realizované tak, aby si detičky odniesli každý deň veľa krásnych zážitkov. P. učiteľky poskytujú deťom svoju náruč počas celého dňa, učia detičky základné sebaobslužné činnosti, pomáhajú im pri ich optimálnom rozvoji a vnášajú do detského kolektívu lásku a porozumenie.

Prečo si vybrať Kids Paradise?        
Ohradené ihrisko a terasa (aj krytá), personál výlučne s pedagogickým vzdelaním, pedagogické asistentky, priestranné triedy, zdravá strava, zaujímavé krúžky a voľnočasové aktivity každý deň, komunikácia v anglickom alebo nemeckom jazyku vo forme poobedných krúžkov, reporty a feedbacky pre rodičov z každého dňa (fotografie, videá), program pre deti každý mesiac (divadielka, tanečné vystúpenia, kúzelník, interaktívne programy, atď.), otvorené nepretržite, možnosť celodenného, poldenného alebo 3-dňového pobytu v materskej škole, otvorené od 6:30-17:30 hod.

Materská škola Kids Paradise sídli na Vyšehradskej 12, 18 a na Martinčekovej 13, preto neváhajte sledovať náš instagram @materskaskolakidsparadise alebo webovú stránku www.kidsparadise.sk a kontaktujte nás ohľadom osobnej obhliadky a podania prihlášky na nižšie uvedených kontaktoch.

Kids Paradise Ružinov – stanislava.slovakova@kidsparadise.sk, 0905 677 964
Kids Paradise Petržalka – vysehradska@kidsparadise.sk, 0908 036 888

 

Jasličky Drobček v Bratislave (Lamač a Podunajské Biskupice)

Bezpečné, rodinné, zdravé a čisté prostredie s osobným prístupom pre Vaše dieťatko nájdete v našich jasličkách a škôlke Drobček. Naše prevádzky (priestranné triedy, oddelené spálne) sa nachádzajú v tichom a príjemnom prostredí s vlastnou záhradou.

Naši Drobčekovia sú rozdelení do skupín podľa veku – menšie detičky od 6 mesiacov do 23 mesiacov a väčšie detičky od 24 mesiacov do 4 rokov. Starostlivosť o detičky je zabezpečená odborným a kvalifikovaným personálom detských a zdravotných sestier a učiteliek, ktoré výchovno – opatrovateľskou činnosťou zaručujú správny duševný a telesný vývoj dieťaťa, staráme sa o detičky s láskou a s rešpektom. Kladieme dôraz na individualitu dieťaťa, režim dňa prispôsobujeme jeho návykom z domova. Pobyt Drobčeka v našich jasličkách začína adaptáciou na prostredie a kolektív za prítomnosti rodičov. Náš rokmi overený adaptačný proces prebieha postupne, čas trávený v jasličkách sa predlžuje podľa toho ako sa dieťatko správa a reaguje.

Výživa a stravovanie detí je ďalšia dôležitá súčasť našej starostlivosti. Učíme deti zdravým stravovacím návykom, kladieme veľký dôraz na čerstvosť a kvalitu surovín, z ktorých pripravujeme stravu v našej domácej kuchyni. Rešpektujeme individuálne stravovanie, varenie prispôsobujeme všetkým typom potravinových alergií.

Výchovno-vzdelávacie činnosti sú organizované s prihliadnutím na vek dieťatka, učenie sa formou hier, pretože hra pozitívne vplýva na vývin mozgu dieťatka (zábavný anglický jazyk, pohybové aktivity, pravidelné ranné rozcvičky, výtvarná výchova, tématické dielničky, hudobná výchova). Tvoríme s ľahkosťou a radosťou aj s tými najmenšími. Vždy dbáme na pravidelný pohyb a každodenný pobyt našich Drobčekov na čerstvom vzduchu.

V našich jasličkách sa snažíme Drobčekov zoznamovať so svetom, učíme ich, aby veci vedeli zvládať sami (obliekanie, stravovanie, hygiena, so 100% úspešnosťou pomáhame Drobčekom v procese prechodu z plienok na nočník).

Poskytujeme rôzne programy starostlivosti podľa potrieb rodičov, každý pracovný deň od 7:00 do 17:00, detičky prijímame počas celého roka.

Navštívte našu webovú stránku www.jasledrobcek.sk alebo facebookovú stránku Jasle Drobček a dozviete sa viac, ako s Drobčekmi pracujeme, čo sa učíme a ako spolu trávime čas. Ak máte akékoľvek otázky, potrebujete poradiť alebo by ste mali záujem o obhliadku našich jasličiek, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu: info@jasledrobcek.sk.

Našou filozofiou je s láskou vychovávať šťastných, sebavedomých a spokojných Drobčekov.

 

 

Podobné články