Základná umelecká škola

Adresa Mozartova 10, Trnava Email beata.balgava@zusmo.trnava.sk Telefón 033 323 66 92 Web www.zus-trnava.sk

Základná umelecká škola v Trnave je vlajkovou loďou výchovy a vzdelávania vo výtvarnom odbore, kultivovania a tríbenia, cizelovania vkusu, umeleckého názoru a nielen detí, či mladých ľudí, a nielen z Trnavy.

Filozofia a východiská koncepcie rozvoja školy

Základná umelecký škola, ako plynie i z jej Školského vzdelávacieho programu, je zodpovednou školou, školou ciest k umeniu.

ZUŠ v Trnave, pod vedením Mgr. Beáty Balgavej, riaditeľky školy od roku 2009, vychádza z dvoch inšpiračných zdrojov a súčasne z dvoch filozofických východísk, z vizionárskeho systému prof. Václava Ciglera (*1929), ktorý viedol odelenie skla v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokov 1964–1979 a z alternatívneho pedagogického systém Waldorfskej školy z roku 1919.

Systém vedenia školy vizionárom Václavom Ciglerom sa uplatnil na pôde vysokého školstva
a predznačuje, vsadením do podmienok výchovy na úrovni základného umeleckého školstva, pevnejšiu väzbu Základnej umeleckej školy v Trnave nielen na stredoškolské, ale aj na vysokoškolské umelecké vzdelávanie.
Zásady vymedzené prof. Václavom Ciglerom predstavujú hlavnú os koncepcie rozvoja školy
z hľadiska jej zmyslu a poslania:

 • Výtvarné školy sa od iných škôl líšia nielen svojou učebnou náplňou, ale predovšetkým charakterom práce a tiež i metódou vyučovania.
 • Odborná výchova na týchto školách nie je založená na množstve získaných vedomostí, ale predovšetkým na rozvíjaní tvorivého myslenia.
 • Škola je prostredím tvorivej práce, nie lievikom vedomostí.
 • Škola je laboratóriom myslenia, experimentálnou dielňou, prostredím sebapoznania. Škola je sondáž.
 • Umenie nie je možné učiť, ani sa naučiť. Učiť a naučiť je možné len určitej rutine a remeslu.
 • Tvorivá práca má povahu poézie.
 • Umelec vníma celou svojou bytosťou.Tvorivé myslenie je treba neustále regenerovať, pretože „poznané“ je v situácii neustáleho preverovania.
 • Každý človek je osobnosťou a škola v tomto zmysle predstavuje hľadanie dekódovacích kľúčov pre jej objavenie.
 • Škola predpokladá schopnosť oslobodenia sa od návykov a klišé.
 • Škola je sondážou do najhlbšieho vnútra svojich študentov. Kiež sondážou pravdivou a skutočnou.
 • Umenie je nikdy nekončiacim procesom poznania. Škola je jeho možnou prípravou.

Organizácia štúdia:

Prípravné štúdium – od 5 rokov, dĺžka štúdia 1 až 2 roky
I. stupeň – 1. – 4. ročník: 1. časť – ISCED 1B, dĺžka štúdia 4 roky
I. stupeň – 1. – 5. ročník: 2. časť – ISCED 2B, dĺžka štúdia 5 rokov
II. stupeň – 1. – 4. ročník, od 14 rokov vyššie, dĺžka štúdia 4 roky
Štúdium pre dospelých – vek sa neurčuje, dĺžka štúdia 4 roky

Zdroj: www.zus-trnava.sk