Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu baletu Dušana Nebylu

Adresa Hollého 8, 91701 Trnava Email stk.dn@truni.sk Telefón 033 55 14 834 Web www.stkdn.sk

Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu baletu Dušana Nebylu

 

Prihlásiť sa môžu dievčatá a chlapci vo veku:


  • pohybová príprava                                                      5  rokov
  • tanečná príprava                                                         6  rokov
  • základy klasického, jazzového,
  • moderného tanca                                                      od 6 rokov
  • slovenský ľudový tanec                                            od  8 rokov
  • moderný scénický tanec                                           od 10 rokov
  • hip-hop                                                                    od 10 rokov


 

Profil školy

 

Súkromná základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu v Trnave bola zriadená 1. septembra 2001 po transformácii pôvodného Štúdia baletu a súčasného scénického tanca, ktoré založil dlhoročný sólista baletu SND v Bratislave baletný majster Dušan Nebyla. V súčasnosti je zriaďovateľom školy Spoločnosť baletného majstra Dušana Nebylu.

Škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona o výchove a vzdelávaní v tanečnom odbore, pripravuje na štúdium tanečného odboru na konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním, vyplňuje medzeru v poskytovaní umeleckého vzdelávania v oblasti tanečno-baletnej. Zakladateľ  jej vštepil charakter západných baletných štúdií. Spája prvky ruskej baletnej školy so západnými tanečnými technikami, čo jej dodáva zvláštny umelecký esprit. Povinný obsah vzdelávania sa uvádza v platnom učebnom pláne pre ZUŠ schválenom MŠ SR. Mimoriadne nadaní žiaci po úspešnom ukončení štvrtého ročníka prvého stupňa (5.ročník ZŠ) a po splnení kritérií talentových skúšok môžu pokračovať v štúdiu tanca na osemročnom tanečnom konzervatóriu.

Školu navštevujú žiaci vo veku 5 -18 rokov ako záujmovú činnosť  2 – 3 krát týždenne, v tomto školskom roku 2011/2012 v počte 172 žiakov v 14 skupinách. Vyučovanie prebieha denne v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín pedagógov na jednotlivé dni. Vyučuje sa hudobno-pohybová a tanečná príprava, klasický tanec – balet, ľudový tanec, moderné scénické techniky, tance iných národov, tanečná prax, hip-hop. Na škole pôsobí 10 pedagógov.

Žiaci školy každoročne na konci školského roka účinkujú na predstavení v dome kultúry, kde prezentujú svoje umelecké výsledky.

 

 

 

Zdroj: www.stkdn.sk