Súkromná základná umelecká škola DOTYK

Adresa Štiavnická 80, 03401 Ružomberok Email szus@dotyk.eu Telefón +421 918 560 379 Web www.dotyk.eu

Súkromná základná umelecká škola Ružomberok poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch: výtvarný, hudobný, tanečný, literárno-dramatický.

Súkromná základná umelecká škola DOTYK, Štiavnická 80, 034 01 Ružomberok vznikla v školskom roku 2005/2006.

Zriaďovateľ: MAGIC MOMENTS, o.z.

Riaditeľka SZUŠ: Mgr. Libuša Ondríková, menovaná zriaďovateľom školy

Poslanie SZUŠ:

 • rozvíjať talent, kreatívne myslenie a emočnú inteligenciu,
 • pestovať zmysel pre dobro a krásu, viac sa venovať vývoju estetickej orientácie detí,
 • budovať v dieťati hodnotový systém a obranyschopnosť voči tlaku reklamy, gýču, preferencii materiálnych hodnôt a pod.,
 • usmerňovať dieťa k vyšším duchovným hodnotám,
 • prispôsobovať sa potrebám vo všetkých oblastiach výtvarnej, tanečnej i hudobnej výchovy a literárno–dramatického odboru,
 • zohľadňovať nové trendy vo vývoji umení.

Súkromná základná umelecká škola Ružomberok poskytuje odborné umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch. Školu riadi riaditeľ (Zákon č. 596/2003 Z. z., § 5 ods. 1). Právomoci a zodpovednosť riaditeľa SZUŠ sú zadefinované v § 5 Zákona NR SR č. 596/2003, Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompetencie vedúcich pedagogických zamestnancov sú zakotvené v Organizačnom poriadku SZUŠ.

Naša škola zabezpečuje prípravné štúdium, ktoré zodpovedá najmä vyučovaniu v materských školách, kde je cieľom vzbudiť u detí záujem o ďalšie štúdium na umeleckej škole. Ďalej zabezpečuje základné štúdium pre žiakov základných a stredných škôl a napokon aj štúdium pre dospelých. Pripravuje na štúdium v učebných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriách, pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umelecko-pedagogickým zameraním.

 

Vyučovanie je organizované na základe:

 • Zákona 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhlášky MŠ SR 324/2008 Z. z. zo 6.8.2008 o základnej umeleckej škole
 • Vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii šk. r.
 • Učebných plánov (UP) schválené MŠ SR – pre prípravné štúdium, 1. a 2. ročník dňa 20. augusta 2009 pod číslom CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009, pre ostatné ročníky – Učebné plány schválené dňa 22. 12. 2003 pod č. 11 215/2003 a platnosťou od 1. septembra 2004 V zmysle ŠVP pre základné umelecké školy
 • V zmysle pedagogicko-organizačných pokynov n a príslušný školský rok
 • ŠVP pre základné umelecké školy
 • Metodických pokynov č. 21/2009-R z 22. Decembra 2009 na klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl
 • Ďalšej platnej legislatívy

Škola na kolieskach – veľkou výhodou SZUŠ je, že pôsobíme priamo v materských a základných školách, ktoré deti navštevujú. Rodičia tak nemusia vodiť deti do často vzdialeného mesta, kde ZUŠ pôsobí.

 

Bezplatné štúdium – žiaci za štúdium na SZUŠ neplatia. V školskom roku 2012/2013 má SZUŠ DOTYK Ružomberok 1955 žiakov.

 

Pracujeme v 4 odboroch:

– výtvarný, hudobný, tanečný, literárno-dramatický

Od budúceho školského roka plánujeme štúdium rozšíriť o populárny masmediálny odbor.

38 pedagógov odovzdáva svoje vedomosti, zručnosti a umenie deťom v 57 pobočkách v piatich okresoch – Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin a Dolný Kubín.

Zdroj: www.dotyk.eu