Súkromná materská škôlka ZVONČEK

Adresa Zlatohorská 18, 84103 Bratislava Email skolka@skolkazvoncek.sk Telefón +421 948 266 322 Web www.skolkazvoncek.sk

Sme súkromná škôlka ZVONČEK so zameraním na hudobný rozvoj a anglický jazyk. Sídlime v príjemnom prostredí prízemnej budovy s veľkým školským dvorom. Našu starostlivosť a pozornosť venujeme deťom od 2 do 6 rokov.

Sme súkromná škôlka ZVONČEK so zameraním na hudobný rozvoj a anglický jazyk. Sídlime v príjemnom prostredí prízemnej budovy s veľkým školským dvorom. Našu starostlivosť a pozornosť venujeme deťom od 2 do 6 rokov.

Výchovnovzdelávací proces zameriavame na všestranný rozvoj dieťaťa. Hlavnou zložkou vzdelávacieho procesu je hudobná výchova, ktorá je integrovaná v každodennom programe. Každé dieťa má v sebe vlohy a talent. Cieľom je objaviť akým smerom sa tieto predpoklady smerujú a pripraviť dieťa na ďalší rozvoj talentu. Dôraz kladieme na všestranný rozvoj dieťaťa s cieľom pripraviť ho pre základnú školu. Rozvíjame vedomosti, zručnosti, spoločenské návyky. Vedieme dieťa k samostatnosti pri jedení, obliekaní sa a ďalších samoobslužných činnostiach. Pri malých deťoch pomáhame rodičom s odvykaním si od plienok.

Celý výchovnovzdelávací proces pripravujú a realizujú skúsení a kvalifikovaní pedagógovia.

V škôlke je maximálne 16 detí. V čase hier a odpočinku sú deti pod neustálym pedagogickým dozorom. Snažíme sa deti viesť k vzájomnému nadväzovaniu vzťahov, vytváraniu kamarátstiev, vzájomnej tolerancii. Chceme aby sa menšie deti nebáli väčších a väčšie deti aby brali menšie za rovnocenných partnerov. Počas vyučovacieho procesu sú deti rozdelené na tri skupiny. Malé deti sú vo veku 2 až 3 roky. Väčšie deti vo veku 4 až 5 rokov. Deti predškolského veku 5 až 6 ročné. Skupinky majú svoju učiteľku, ktorá vytvára program. Vzhľadom k malému počtu detí program upravuje podľa individuálnych potrieb každého dieťaťa.

Deti vedieme k zdravému životnému štýlu a to najmä rozvojom hygienických návykov, zdravým spánkom, pravidelným pitným režimom, vyváženou stravou, aktívnym pohybom a športom.

Intenzívne spolupracujeme s rodičmi, ktorých každodenne informujeme o novinkách, úspechoch, pokrokoch dieťaťa o tom čo v škôlke zažilo. Pomocou podnetov od rodičov dotvárame služby a prostredie škôlky.

Starostlivosť o deti poskytujeme každý pracovný deň od 7.00 do 18.00 hod.

Cenník

Celodenná starostlivosť 335,- € / mesačne.

Poldenná starostlivosť 230,-€/ mesačne.

Cena stravnej jednotky 2,60 €/deň. Cena zahŕňa: raňajky – ovocia, desiatu, obed, olovrant, mlieko počas celého dňa.

Pri zápise dieťaťa do škôlky účtujeme nenávratný poplatok za zápis 100,- €, ktorý sa započíta do prvej platby.

V prípade záujmu klienta je možné otváraciu dobu škôlky predĺžiť za príplatok v sume 6,-€ /každá začatá hodina.

 

Otváracia doba:
PO: 7:00 – 18:00
UT: 7:00 – 18:00
ST: 7:00 – 18:00
ŠT: 7:00 – 18:00
PI: 7:00 – 18:00

 

Denný režim

07:00 – 08:30 hod hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

08:30 – 09:30 hod pohybové a relax. cvičenia , hygiena

09:30 – 09:45 hod desiata

09:45 – 10:00 hod edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej ,pohybovej, hudobnej, výtvarnej, matematickej, pracovnej oblasti, ….

10:00 – 11:30 hod pobyt vonku, edukačné aktivity, vychádzka, školský dvor

11:30 – 12:00 hod hygiena, obed

12:00 – 12:10 hod hygiena a príprava na odpočinok

12:10 – 14:10 hod odpočinok na postieľke

14:10 – 14:25 hod relax. cvičenia, hygiena, prezliekanie

14:25 – 14:40 hod olovrant

14:40 – 18:00 hod odpoludňajšie hry a hrové činnosti

 


Zdroj: www.skolkazvoncek.sk