Súkromná materská škola Pohodička

Už samotné pomenovanie „Pohodička“ vychádza z atmosféry materskej školy. Imituje rodinné prostredie, kde panuje porozumenie, vzájomná úcta, spolupráca, radosť a emocionálna podpora. Vychádza z presvedčenia, že deti potrebujú cítiť pohodu a bezpečie, aby sa mohli zdravo vyvíjať.

Vysokú úroveň výučby a výchovno- vzdelávacieho procesu odzrkadľuje aj to, že SMŠ Pohodička sa stala súčasťou siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Garantuje predprimárne vzdelávanie v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Čo ponúka?

 • Zvyšovanie kvality edukačného prostredia a edukačného procesu
 • Uprednostňuje zážitkové učenie, šíri tradície a oživuje ľudové zvyky
 • Praktický život, skúmanie skutočností a samostatnosť dieťaťa vedie vo vlastnej  Montessori dielni
 • Podporuje zvedavosť dieťaťa, skúmavosť, jeho tvorivosť a začiatky logického myslenia pomocou Hejného výučby matematiky
 • Umelecké a estetické cítenie realizuje vo vlastnej Art dielni
 • Environmentálne cítenie detí rozvíja v Biozáhradke, ktorá je v blízkosti školy
 • Podporuje u detí záujem o zdravý životný štýl – spolupracuje s projektom Zdravý dom
 • Motivuje detí k aktívnemu používaniu anglického jazyka
 • Nadanie a záujmy každého dieťaťa podporuje prostredníctvom rôznorodej krúžkovej činnosti
 • Rešpektujúci prístup zabezpečuje kvalifikovaný personál
 • Úzko spolupracuje s odborníkmi a rodičmi detí

Prečo si vybrať práve Pohodičku?

Medzi ich priority patrí integrálne vzdelávanie detí, ktoré prebieha v modernom, podnetnom a bezpečnom prostredí. Vďaka tomu vychováva plnohodnotných ľudí, ktorí vedia adekvátne rozvíjať svoje skúsenosti, postoje, schopnosti a názory, ktoré sú podstatné pre celoživotné tvorivé myslenie a učenie.

Pohodičkový denný režim

07:00 – 08:30 Príchod detí, hry, aktivity vedené pedagógom
08:30 – 09:00 Raňajky
09:00 – 09:30 Ranný kruh, výchovno-vzdelávacie aktivity
09:30 – 11:15 Výučba podľa plánu, športové aktivity, pobyt vonku
11:15 – 12:00 Obed
12:00 – 14:30 Čítanie rozprávok, spánok
14:30 – 15:15 Olovrant
15:15 – 17:00 Hry, aktivity vedené pedagógom, pobyt vonku

Zdroj: www.dcpohodicka.sk

Fotogaléria