Súkromná materská škola BAMBI

Adresa PANENSKÁ 4, 81103 Bratislava Email kusyova@bambiskolka.sk Telefón +421 917 127106 Web www.bambiskolka.sk

Súkromná materská škola BAMBI poskytuje svoje služby celoročne 24hodín denne pre deti od 2,5 do 6rokov vrátane predškolskej prípravy a s programom pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Súkromná materská škola BAMBI poskytuje svoje služby celoročne 24hodín denne pre deti od 2,5 do 6rokov vrátane predškolskej prípravy a s programom pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

 

Škôlka je otvorená od 7:00 do 18:00, poskytuje celodennú edukačnú starostlivosť. V ostatných hodinách poskytuje svoje služby po vzájomnej dohode s klientom- rodičom podľa potreby, v prípade ochorenia dieťatka- aj doma, opatrovania v nočných hodinách, prípadne počas víkendov a sviatkov.

 

O Vaše deti sa starajú kvalifikované odborníčky so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním odboru predškolskej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a elementárnej pedagogiky.

Najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa je hra a práve preto všetky činnosti a pedagogické aktivity prebiehajú hravou formou. Podporujeme rozvoj osobnosti dieťaťa. Každé dieťa je indiviualita – osobnosť a preto je nutné ku každému dieťaťu pristupovať iným spôsobom. Práve z tohto dôvodu preferujeme individuálny prístup. Edukácia v Materskej škole je koncipovaná podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 ( international Standard Clasifikation of education ) predprimárne vzdelávanie, schváleným a uznaným Ministerstvom školstva SR. Obsahuje všeobecné ciele a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a kľúčové kompetencie (spôsobilosti) ako hlavné nástroje vyváženého rozvoja osobnosti detí. Pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy učiteľka zohľadňuje potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť. V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter. Všeobecné i špecifické ciele (t. j. konkrétne, operacionalizované ciele) smerujú k rozvoju základov kľúčových kompetencií (spôsobilostí). V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa. Učiteľkina aktivita spočíva v premyslenom vytváraní podmienok na účinný sebarozvoj osobnosti dieťaťa, ktorý nie je možný bez jeho vlastnej aktivity. Učiteľka sa v pedagogickom procese dostáva do roly facilitátora, manažéra výchovno-vzdelávacej činnosti, poradcu, konzultanta (partnera). Jej úlohou je pripraviť podnetné prostredie a bohaté na pomôcky tak, aby dieťa po motivácii a slovnej inštrukcii dokázalo samostatne, tvorivo a plnohodnotne vykonávať danú činnosť alebo aktivitu.

 

Hlavnou myšlienkou je:

• podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa,
• aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
• rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
• pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie (spôsobilosti).

Prostredníctvom programu sa realizuje kontinuálnou (plynulou) na seba nadväzujúcou
dennou pedagogickou činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní: samého
seba, sveta ľudí, prírody, kultúry.
Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý tematický okruh je rozdelený do troch hlavných oblastí s výkonovým a obsahovým štandardom, ktorý určujú špecifický cieľ a obsah konkrétnej aktivity: 3 oblasti: Perceptuálno-motorická oblasť, Kognitívna oblasť, Sociálno-emocionálna oblasť.

 

Naša činosť priebežne počas roka:

  • Hra na flautu 1x do týždňa
  • Tanečné hodiny 2x do týždňa
  • Výučba anglického jazyka 2x do týždňa, v tieto dni p. uč. AJ s deťmi komunikuje celý deň v anglickom jazyku.
  • Od 7.11.2012 každú stredu korčuľujeme na ľadovej ploche v Avione

 

Okrem edukácie a predškolskej prípravy detí do ZŠ nás pravidelne navštívia tréneri z HAPPY KIDS a deti sa zúčastňujú prípravných hodín tenisu a gymnastiky. Podporuje sa somatomotorický rozvoj dieťaťa, koordinácia, sústredenosť, porozumenie pravdiel danej činnosti a hry, vytrvalosť.

Pravidelne naše zariadenie navštevuje pani psychologička a pani logopedička, ktoré umožňujú aj konzultáciu s rodičmi.

Pravidelne spolupracujeme s Medzinárodným domom pre deti – BIBIANA.
Spolupracujeme so staromestkou knižnicou a pripravujeme výstavu kníh v marci- mesiaci knihy,

Príležitostne navštevujeme golfový trenažér v Petržalke v relaxx centre po dohode s majiteľom trenažéra.

Organizujeme narodeninové oslavy, Halloweensku party a noc, karnevaly.

Pripravujeme 2x do roka akadémiu pre rodičov – na Vianoce a ku dňu matiek.
Oslavujeme veľkonočné sviatky, vianočné sviatky.
Navštevujeme divadlá, kino, ZOO botanickú záhradu
Organizujeme výlety ku dňu detí ( Farma v Modre, Železná studnička).
Navštívili sme požiarnu zbrojnicu, do našej škôlky zavítal pán policajt aj s psíkom vlčiakom.

Naša špecialita!!!
Škôlka v prírode, ktorú organizujeme na prelome mája a júna mimo mesta Bratislava na 4 dni, s plnohodnotným programom v prírode.

Zdroj: www.bambiskolka.sk