Škôlka LIMBACH

Adresa Vavrinecká 2, 900 91 Limbach Email info@skolkalimbach.sk Telefón +421 905 355 665 Web skolkalimbach.sk

Sme súkromná materská škola – zaradená do sieti škôl SR od septembra 2015 s kvalifikovaným personálom, ktorý garantuje individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Súkromná materská škola – Škôlka LIMBACH

Zaradená do sieti škôl a školských zariadení SR s garantovaným výchovno-vzdelávacím programom, uplatňujeme konvergentnú výchovu a vzdelávanie. 

 • Tento osobnostne orientovaný princíp sa nám premieta do kvality učebného a organizačného. 
 • Výsledkom je spokojné- zvedavé-šťastné dieťa, ktoré postupne rozvíja svoj rozvojový potenciál v jeho najširšom rozmere.

 

Škôlka Limbach a jeho konvergentné (osobnostne) orientované zameranie výchovy a vzdelávanie            

 • je založené na princípe INDIVIDUALIZÁCIE v podmienkach skupiny, kde uplatňujeme humanistický prístup k vzdelávaniu a taktiež zmysluplné učenie (Aktívnosť-Konštruktívnosť-Kumulatívnosť-Autoregulatívnosť-Zacielenosť-Situačnosť-Individuálne rozlišnosti učenia sa.
 • Hru vnímame ako nevyhnutnú integrálnu súčasť kurikula – v prospech rozvoja detí. 
 • Náš školský vzdelávací program: „ŠKOLA HROU“ – naše KURIKULUM – „beh života“ školy a dieťaťa. Hľadáme rovnováhu medzi HROU a PRÁCOU.  
 • Poskytujeme povinné predprimárne vzdelávanie: pre rodičom máme pomocný manuál pre predškolákov  „Na ceste do školy, nie si sám…“
  • Vo veľkej miere sa venujeme psychickej odolnosti (resiliencia)  – deti sa učia vyrovnávať s neúspechom, prehrou, učia sa odolávať prekážkam, nepriaznivým udalostiam, preberajú na seba riziká, za ktoré nesú vlastnú zodpovednosť.
 • V našom prístupe preferujeme aktívne učenie sa dieťaťa, preto pre vaše dieťa denne pripravujeme rôzne hry a aktivity v centrách aktivít, kde učenie prebieha hrami, pozorovaním, skúmaním, bádaním, pokusmi a experimentovaním, aktívnou činnosťou dieťaťa v interakcií s inými deťmi v skupine a súčasne s učiteľkou, ktorá je v roli facilitátorky.
  • Sme škola, v ktorej zamestnanci chápu nevyhnutnosť dobrej a kvalitnej EFEKTÍVNEJ komunikácie a jej významu.
  • Preferujeme otvorenosť a priamosť pri riešení problémov (obojstranná komunikácia). 
 • Našim cieľom je  poskytovať kvalitné predprimárne vzdelávanie, ktoré pomôže deťom a ich rodičom zvládnuť plynulý a bezproblémový vstup  do 1. ročníka základnej školy (prechod na predprimárne vzdelávanie v ZŠ).
 • Celý tím školy je nadstavený a trénovaný  na „hľadanie ideálnej cesty“ a citlivého nadstavenia optimálneho kurikula tak, aby každé dieťa bolo v bezpečnom, tvorivom prostredí, ale zároveň bolo šťastné , spokojné, naplnené. V našej materskej škole je centrum záujmu dieťa, jeho potreby. 
 • Rešpektujeme: individuálne potreby a predpoklady dieťaťa a jeho zdravej socializácie.

 

Dieťa v prostredí v našej materskej školy – kvalita mikroprostredia

  • Širšie prostredie: exteriér – Karpaty v Limbach, vinice – vinárska oblasť,  vychádzky, exkurzie, kultúrne prostredie, materiálne a prírodné prostredie, …
 • Vecné prostredie a materiálne vybavenie školy: hygienickosť, bezpečnosť, estetickosť, ponuka osobného priestoru pre deti:
  • Podnetnosť prostredia – „provokujúce“ k činnosti a učeniu – zabezpečuje prístup k informáciám, podporuje skúmanie, hry detí, sprístupňuje vzdialenejšiu realitu,..
  • Slobodný výber činností  a aktivít – zabezpečuje to preberanie zodpovednosti za priebeh a výsledky učenia dieťaťa, uvedomuje si „všetky pre a proti“. Dôležité sú vopred stanovené pravidlá – učiteľka ich zostaví spolu s deťmi. Sú to aj centrá aktivít.
  • Vytvorenie učebnej situácie zameranej na riešenie problému – bude maž charakter otvoreného a divergentného prístupu k riešeniu. 
  • Usporiadanie tried s centrami aktivít
 • Sociálne prostredie (všetci zainteresovaní): spoločenské prostredie (javy, stavy, procesy a vzťahy, nielen v rodine, ale a v spoločenskej skupine, v celej spoločnosti…
 • Organizačné prostredie: determinovaná je systémom riadenia školy, charakterom plánovania a projektovania edukačných aktivít, organizáciou denných činností, spoluúčasti rodičovskej verejnosti na chode školy.
 • Učebné prostredie: systém  a ciele vzdelávania, stratégiami, učiteľovou úrovňou – jeho charakterové a profesionálne vlastnosti, flexibilita, profesijné kompetencie, (alebo riadený proces učenia).

 

 Učenie sa kompetenciám musí byť pre deti: 

 • zmysluplná aktivita ( zistenia, ktoré dieťa počas aktivity urobí, musí mať pre subjekt aktuálnu uplatniteľnosť v osobnom živote), 
 • spolupracujúca aktivita realizovaná v malých sociálnych/učebných skupinách, 
 • súvislý proces rozvíjania kompetencií (nové poznanie sa musí prepájať na predchádzajúce poznanie a skúsenosti),
 • realizujúca aktivita v autentických problémoch a subjekt aktívne používa vlastné stratégie myslenia: uvažuje, analyzuje, syntetizuje, hodnotí, zovšeobecňuje, aplikuje, pretvára – tvorí,
 • musí mať dynamický charakter, kde sa strieda individuálna činnosť s prácou vo dvojiciach, v malých a veľkých skupinách ,
 • výrazná zaangažovanosť účastníkov – spolupodieľanie sa, efektívnejšie učenie sa (činnostné, skúsenostné učenie sa),
 • vytvorený priestor a čas pre diskusiu,
 • prezentovanie vlastných názorov, postojov, schém, interpretácií  a  skúseností  detí
 • každý prezentovaný názor subjektu je akceptovaný a subjekt sa tak spolupodieľa na vytvorení spoločného poznania transformujúceho sa do nadobudnutých a rozvíjaných kompetencií.

Poznáte znaky osobnostne orientovaného prístupu, kde je v našej škole centrum záujmu DIEŤA

Chcete vedieť viac o našom školskom kurikule „ŠKOLA HROU“ ?  Prečo? Koho? Čomu? Kedy? Ako? Za akých podmienok ? S akými efektmi ? 

Zaujímajú vás aké majú u nás učiace sa subjekty MOŽNOSTI ?

 

Všetky potrebné informácie, ktoré vymedzujú naše školské kurikulu a ostatné dôležité informácie nájdete na 

www.skolkalimbach.sk

 

Preferujeme však osobné stretnutia, na ktorých sa dozviete, po čom pátrate. A navyše, osobnou návštevou si môžete vychutnať atmosféru školy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je nádherné a netradičné prostredie. Máme vlastnú jedáleň, školský dvor, plaváreň, saunu, jakuzy a školskú záhradu.

Výučba v 2l. storočí by sa mala zásadne líšiť vo všetkých svojich kategóriách s výučbou v predchádzajúcom období. Podstatou reformy nie je len zmena smerovania a cieľov školy, ale najmä zmena myslenia učiteľa tak, aby vyvolala následnú zmenu realizácie procesu edukácie a výučby.  

Náš tím venuje deťom všetku svoju energiu s jasnými detailami. Naše kroky sú vedomé  a zmysluplné. Prinášajú deťom radosť z poznania, ktoré ich posúvajú vpred spolu so zdravím sebavedomím a potrebnými zručnosťami pre ich ďalší život na ceste ich rastu.

Zdroj: skolkalimbach.sk

Fotogaléria