MŠ na Kolibe (BA – Nové Mesto)

Adresa Jeséniova 54, 83101 Bratislava III. - Nové Mesto Email Telefón Web www.skolkakoliba.com

ZŠ a MŠ majú spoločný názov: Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody. Škôlka neďaleko lesoparku Vám ponúka

Naša materská škola (MŠ) sa nachádza v blízkosti lesoparku v krásnom prírodnom prostredí. Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 17.00 hod. V MŠ sú štyri vekovo zmiešané triedy, A B C D, v ktorých sú deti od 3 do 6 rokov. V každej triede pracujú dve učiteľky, ktoré sa striedajú pri deťoch v dvoch zmenách.

 

Záväzným dokumentom pre edukačný proces v MŠ je ISCED 0. Práca v materskej škole je naviac zameraná na prečitateľskú a literárnu gramotnosť a rozvoj pohybových schopností a zručností prostredníctvom projektu BUBO. Záhrada MŠ je veľká trávnatá plocha aj so svahovitým terénom, ktorý využívame na zimné radovánky, s množstvom rôznych stromov a drevín, poskytujúcich chládok pre deti v letných dňoch. V záhrade sú hojdačky, pieskovisko a preliezačky. V jesennom a zimnom období deti trávia vonku približne dve hodiny denne. V jarnom a letnom období plánujeme činnosti s deťmi tak, aby vonku trávili väčšinu dňa, vrátane pravidelných turistických vychádzok do blízkeho lesoparku.

 

Náplň našej výchovnovzdelávacej práce vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, na základe ktorého máme vytvorený Školský vzdelávací program s názvom „Rozprávkový rok“, rozdelený do základných obsahových celkov: „Vitaj medzi nami“, „Jeseň, pani bohatá“, „Vianočný čas“, „Kráľovstvo Zimy“, „Čarovná Jar“, „Veselé Leto“, ktoré sú úzko späté s daným ročným obdobím.

MŠ je zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie s projektom, ktorého cieľom je zlepšovať fyzické a duševné zdravie detí a viesť ich k zdravému životnému štýlu.

 

Počas roka kolektív MŠ organizuje pre všetky triedy:

 • Fašiangový karneval s vlastnoručne vyrobenými maskami.
 • oboznamovanie so živými zvieratkami v MŠ – poľnými, lesnými, vodnými a vozia sa na poníkoch v našej záhrade.
 • kurzy korčuľovania, gymnastiky a predplaveckej prípravy.
 • školu v prírode v Dobrej Vode, okres Trnava.

Akcie spolu s rodičmi, a to:

 • Slávnosť Svetlonosov
 • Vianoce v záhrade
 • Pre naše mamičky a babičky
 • Záhradná slávnosť
 • Jesenná a jarná brigáda na úpravu záhrady

Našim prvoradým cieľom je, aby deti boli plnohodnotne pripravené na povinnú školskú dochádzku. Snahou celého kolektívu MŠ je, aby sa deti počas pobytu v MŠ cítili šťastne a bezpečne. S našou základnou školou máme spoločný názov: „Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody“.

 

Informačný list na školský rok 2010/11

 • Prevádzka MŠ je od 7,00 hod. do 17,00 hod.
 • Príchod detí do MŠ je do 8.15 hod.
  Z bezpečnostných dôvodov sa MŠ zamyká:
  od 8,20 hod. do 11,45 hod.
  od 12,30 hod. do 15,00 hod.
 • Učiteľky počas priamej práce s deťmi nesmú odchádzať od detí, iba na vlastné riziko.
 • Všetko, čo majú deti oblečené na sebe a náhradné veci musia byť podpísané.
 • Hračky /len bezpečné/ nosia deti do MŠ na vlastné riziko, učiteľky ich nehľadajú.
 • Dieťa treba odhlásiť v prípade neprítomnosti ráno do 8.00 hod. aj s udaním dôvodu neprítomnosti. Inak nebude odrátaná úhrada za stravu za neodhlásené obdobie neprítomnosti dieťaťa. Odhlasovať sa dá osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS na t.č.             02/54771635, 0904 830 903
 • Všetky platby treba uhrádzať v stanovenom termíne a na účet tomu určený, inak môže byť dieťa podľa školského poriadku vyradené z MŠ. Doklad o zaplatení treba odovzdať triednej učiteľke.
 • Pri neprítomnosti dieťaťa zo zdravotných dôvodov, po príchode do MŠ, treba vypísať vždy potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré bude k dispozícii v priestoroch chodby v MŠ v každej budove.
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa treba vypísať aj po inej neprítomnosti ako zo zdravotných dôvodov, ak je dieťa neprítomné viac ako 4 dni.
 • Rodič je povinný informovať učiteľku o všetkých ochoreniach, úrazoch, zdravotných problémoch, alergiách / hlavne na potraviny/ svojho dieťaťa.
 • Oblečenie dieťaťa má byť pohodlné, najlepšie na gumu, aby dieťa zvládlo sebaobslužné návyky bez pomoci dospelého. Papuče dieťaťa majú byť bezpečné. Na pobyt vonku je vhodná bezpečná športová obuv. V rámci edukačného procesu chodia deti aj na vychádzky do lesa, preto je potrebné vždy primerané oblečenie a obuv k počasiu.
 • Pri výtvarných prácach doporučujeme ochranný odev, najlepšie staré tričko po rodičoch s krátkym rukávom, ktoré má mať dieťa odložené v skrinke.
 • Deti nesmú mať potraviny, nápoje, cukríky a žuvačky v MŠ a nesmú ich konzumovať v priestoroch MŠ, ani v prítomnosti rodičov.
 • Na spanie dieťa potrebuje podpísanú pyžamu, podpísaný spací vak /okrem triedy D/, podpísaný vankúš /ak ho potrebuje/ a podpísanú plyšovú hračku, ak je s ňou zvyknuté spať.
 • Dieťa treba podporovať v sebaobslužných návykoch – samostatne jesť, piť, obliekať a obúvať sa, používať WC, vedieť oznámiť potrebu ísť na toaletu.
 • Deti oslovujú učiteľky krstným menom a tykajú im.

Zdroj: www.skolkakoliba.com