MŠ Lichardova, Žilina

Štátne zariadenie.

Hodnoty školy

Aby škola mohla plniť svoje poslanie, smerovať k vízii, musí uznávať a riadiť sa vo svojej práci nasledovnými hodnotami:

  • Dieťa je jedinečná, plnohodnotná, sebarealizujúca osobnosť
  • Akceptácia, empatia, kongruencia – humanistické princípy
  • Rovnosť šancí – rôznosť prístupov
  • Sloboda – zodpovednosť
  • Asertivita a prosociálnosť
  • Reflexia a sebareflexia
  • Pozitívna klíma školy

 

Vízia školy

Budeme školou, ktorá umožní dieťaťu prežívať lásku a radosť, úspech a hrdosť a tak mu ukáže, že v živote je potrebné spájať srdce a myseľ.

 

Poplatky

Prijímanie detí

Zdroj: mslichardova.omalovanky.sk