MŠ Kmeťovo

Adresa Kmeťovo 75 Kmeťovo, Kmeťovo Email mskmetovo@gmail.com Telefón 035/6507205 Web www.mskmetovo.webnode.sk

Materská škola v Kmeťove je jedinou výchovno-vzdelávacou inštitúciou v obci. Poskytuje preprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Edukácia (výchova a vzdelávanie detí) v materskej škole prebieha pod vedením vysokokvalifikovaného pedagogického personálu MŠ podľa Školského vzdelávacieho programu Priatelia Zeme, ktorý je vystavaný tak, aby sa dieťa, ktoré navštevuje materskú školu spravidla niekoľko rokov, rozvíjalo vo všetkých oblastiach rozvoja svojej osobnosti, pripravilo sa na vstup do základnej školy a získalo základné kompetencie pre život v spoločnosti so zameraním na rozvoj ENVIRONMENTÁLNEHO cítenia, myslenia a konania, zachovávajúc ĽUDOVÉ zvyky a tradície požitavského regiónu, obce Kmeťovo.

 

Angličtina hrou

Krúžok Angličtina hrou prebieha pod odborným vedením magistry, lektorky anglického jazyka, ktorá je kvalifikovaná i v odbore Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre MŠ. To zabezpečuje poznanie psychiky detí v útlom veku a pedagogické pôsobenie na deti využívajúc pri tom špecifické formy, metódy a prostriedky primerané veku detí od 3 do 6 rokov, dodržujúc hlavné pedagogické zásady a zásady psychohygieny.

Krúžok prebieha raz do týždňa, spravidla v piatok, od 14:30 do 15,00 hod.

Deti sa hravou formou oboznámia s anglickým jazykom, osvoja si základné slovíčka, naučia sa básne, resp. piesne, s ktorými sa budú prezentovať i na verejnosti.

Rodičia sú informovaní o obsahu každej lekcie prostredníctvom prefoteného materiálu, ktorý dostávajú po každej lekcii. To im umožňuje upevňovať nadobudnuté vedomosti – tu odporúčame dodržať zásadu: opakovať hravou formou a len dovtedy, pokiaľ to dieťa baví.

 


Zdroj: www.mskmetovo.webnode.sk