Mercury Private College – základná škola

Adresa Zadunajská cesta 406/27, 851 01 Bratislava - Petržalka Email sgm@sgm.sk Telefón +421 2 6225 00 07 Web mercury.sk

Vychádzame z predpokladu, že všetci žiaci majú veľký potenciál pre svoj rozvoj a osobnostný rast, ktorému je možné najlepšie dopomáhať v srdečnej atmosfére.

Prečo naša základná škola: 

 • stabilizovaný pedagogický kolektív, plne kvalifikovaný pedagogický zbor, vzájomná otvorená komunikácia tak vo vnútri učiteľského zboru, ako i vo vzťahu učiteľ – žiak a učiteľ – rodičia;
 • zabezpečujeme dlhodobú spoluprácu školy so zahraničnými lektormi anglického a nemeckého jazyka;
 • podporujeme spoluprácu školy so psychológom, špeciálnym pedagógom a logopédom;
 • rozvíjame spoluprácu s rodičovskou komunitou;
 • rozvíjame spoluprácu s miestnou samosprávou, s neziskovými organizáciami, lokálnymi firmami a vzdelávacími inštitúciami (napr. študenti EBF UK v Bratislave v rámci pedagogických disciplín realizujú v našej škole hospitácie na vyučovacích hodinách a aj následnej východnej činnosti a pod.);
 • aktívne využívame elektronickú žiacku knižku, využívame školský e-learning, triedy v škole máme vybavené modernou výpočtovou technikou (internet, počítače, dataprojektory, interaktívne a keramické tabule), fungujú v škole: jazykové laboratórium, odborné učebne prírodovedných a technických predmetov, počítačové miestnosti,
 • aktívne aplikujeme interaktívne vyučovanie vo všetkých vyučovacích predmetoch;
 • naša SZŠ poskytuje vzdelávanie pre deti cudzincov z celého sveta.
KONCEPCIA VZDELÁVANIA:

vychádzame z predpokladu, že všetci žiaci majú veľký potenciál pre svoj rozvoj a osobnostný rast, ktorému je možné najlepšie dopomáhať v srdečnej rodinnej atmosfére, v atmosfére bezpečia a osobného komfortu žiaka. Učitelia v škole pracujú na tom, aby edukácia bola realizovaná v prostredí spolupráce, pozitívnych podnetov, dôvery a láskavého prístupu. Učitelia v našej SZŠ svoje edukačné pôsobenie zameriavajú na to, aby sa všetci žiaci školy cítili rešpektovaní ako osoby, boli primerane oceňovaní a podporovaní individuálnym spôsobom. Koncept edukácie v našej SZŠ je reprezentovaný tromi kľúčovými oblasťami:

 • Všestranná pomoc v individuálnom raste žiaka, smerovaná ku kľúčovým kompetenciám;
 • Humanisticky zameraný rozmer edukačného pôsobenia a medziľudských vzťahov;
 • Budovanie charakteru a osobnostnej výbavy jedinca pre život.

Zameranie základnej školy:

v edukačnom procese v SZŠ sa snažíme o:

 • celkové zlepšenie komunikačných kompetencií žiaka v materinskom jazyku a vybraných cudzích jazykov;
 • zvýšenú motiváciu žiaka prostredníctvom reálnych edukačných situácií vo vyučovaní;
 • aktívne zapojenie sa žiakov vo vyučovaní, ktoré umožňujú menšie skupiny žiakova nižší počet žiakov v triedach porovnaní s inými školami;
 • budovanie pozitívneho postoja každého žiaka k sebe samému, k svojim výkonom, možnostiam a schopnostiam;
 • prípravu žiakov školy na praktický a samostatný život;
 • to, aby každý žiak dostal príležitosť veku primerane ovládať prácu s počítačom, pracovať v tíme, zvládnuť neštandardné situácie, rešpektovať hodnoty demokratickej spoločnosti, rešpektovať a ďalej rozvíjať celú osobnosť;
 • používanie takých edukačných zásad, princípov, metód a organizačných foriem, ktoré umožňujú individualizovanú výučbu, do ktorej sa zapájajú všetci žiaci a pri ktorej sa žiaci rozvíjajú v súlade so svojimi individuálnymi možnosťami;
 • rozvoj žiakov a ich schopnosti samostatne a kriticky myslieť, konať zodpovedne voči sebe aj ostatným členom školskej komunity a spoločnosti.

Zdroj: mercury.sk