Mercury Private College – súkromné gymnázium

Adresa Zadunajská cesta 406/27, 851 01 Bratislava - Petržalka Email sgm@sgm.sk Telefón +421 2 6225 00 07 Web mercury.sk

SG Mercury sa už od začiatku svojho vzniku snaží vychovať z našich žiakov moderných Európanov, a to sa už dnes nezaobíde bez výučby svetových jazykov.

Anglický a nemecký jazyk v dnešnej dobe nesporne patria medzi najrozšírenejšie svetové jazyky. Vysoká kvalita vyučovacieho procesu je dosahovaná aj vďaka spolupráci slovenských učiteľov s anglicky a nemecky hovoriacimi lektormi a vysokej týždennej hodinovej dotácii týchto predmetov. Ocenením kvality práce školy v jazykovej oblasti je aj skutočnosť, že SG Mercury bolo prvou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá získala licenciu na vykonávanie skúšok pre medzinárodne uznávaný Oxfordský certifikát. Každý žiak maturitného ročníka má možnosť získať tento certifikát v našej škole bezplatne. Rovnako sme hrdí na to, že v nemeckom jazyku je škola zapojená do projektu na získanie prestížneho jazykového diplomu KMK DSD II a KMK DSD I. podporovaného nemeckou vládou.

Súkromné gymnázium Mercury poskytuje komplexnú edukačnú starostlivosť, ktorá vychádza zo vzdelávacích, telesných, duševných a sociálnych potrieb dieťaťa, jeho rodiny a pristupuje k výchove holisticky. Výchovno-vzdelávací proces sa na jednej strane zameriava na rozvoj kompetencií potrebných k spokojnej existencii v kolektíve, vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov a na tímovú prácu, na druhej strane však akcentuje individuálny rozvoj žiakov, akceptuje jedinečnosť, schopnosti, potreby a záujmy každého z nich a zaručuje im individuálny prístup. Prostredníctvom pozitívneho prístupu k žiakom, podpory sebavedomia, cieľavedomosti žiakov a vysokých očakávaní zo strany školy, žiaci preberajú zodpovednosť za učenie a svoje výsledky, rovnako ako za svoje telesné a duševné zdravie.

Cieľom školy je každému žiakovi poskytnúť príležitosť dosiahnuť úspech a rozvíjať sa žiaducim smerom (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), čo zabezpečuje pomocou pozitívneho prístupu k žiakom zakladajúcom sa na viere v ich schopnosti a vyzdvihovaní ich pozitívnych vlastností a talentu.

Zdroj: mercury.sk