Materská škola Trenčianske Stankovce

Adresa Trenčianske Stankovce 405, Trenčianske Stankovce Email zstrenstan@centrum.sk Telefón +421326496326 Web www.ms.trencianskestankovce.sk

Areál materskej školy poskytuje deťom dostatok priestoru na pohyb a hry s poznávaním prírody a jej zákonitostí. Trávnatú plochu pri priaznivom počasí využívame na ranné cvičenia, telovýchovné a relaxačné chvíľky, dopoludňajšie i popoludňajšie aktivity. Organizujeme športovú olympiádu a súťaže s prvákmi zo školy. Týmito činnosťami sa snažíme zlepšiť celkovú zdatnosť detí, znížiť chorobnosť najmä v prechodnom období. Pestrou činnosťou rozvíjame tvorivosť, fantáziu, samostatnosť a zručnosť detí.

Areál materskej školy poskytuje deťom dostatok priestoru na pohyb a hry s poznávaním prírody a jej zákonitostí. Trávnatú plochu pri priaznivom počasí využívame na ranné cvičenia, telovýchovné a relaxačné chvíľky, dopoludňajšie i popoludňajšie aktivity. Organizujeme športovú olympiádu a súťaže s prvákmi zo školy. Týmito činnosťami sa snažíme zlepšiť celkovú zdatnosť detí, znížiť chorobnosť najmä v prechodnom období. Pestrou činnosťou rozvíjame tvorivosť, fantáziu, samostatnosť a zručnosť detí.


Nezabúdame ani na oživovanie kultúrneho dedičstva.  Zapájame detí do kultúrnych akcií.  V spolupráci so základnou školou a obecným úradom sa naše deti  zúčastňujú folklórneho festivalu v Krivosúd – Bodovke, vystúpení na Deň matiek, na výročných schôdzach organizácií a vítajú najmenších občanov do života. Talentované deti zapájame i do obvodových súťaží v recitácii – Rapotanky a v speve – Detský slávik.
Pripravujeme pre nich zaujímavé podujatia:  Deň Zeme, vyrábame s nimi  výrobky z odpadového materiálu, tvorivé dielne, veľkonočné aranžovanie, vianočnú besiedku, rozlúčku s predškolákmi, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, návšteva knižnice v obci  a ďalšie. Naďalej realizujeme projekt „Chceme dýchať čistý vzduch“, ktorého cieľom je upozorniť najmenšie deti na nebezpečenstvo fajčenia a cigaretového dymu.


Pripravujeme deti na vstup do základnej školy po stránke telesnej, intelektovej, sociálnej a emocionálnej. Spolupracujeme so školou najmä zapájaním detí do výtvarných súťaží, zúčastnením sa aktivít na Deň Zeme, zapojením do tvorivých dielní v škole  a iné. Predškoláci pravidelne navštevujú učebňu počítačov na získavanie prvých zručností a hravou formou sa zoznamujú s angličtinou.


Základná škola zapojila do projektu Zdravie v školáchOtvorená škola – oblasť športu i naše deti, ktoré plnili veľmi zaujímavé úlohy z projektov.
Asi najkrajší zážitok majú deti z výletu na Betlehem, ktorý každoročne organizujeme na konci školského roka.

Zdroj: www.ms.trencianskestankovce.sk