Materská škola so ŠJ | Pata

Adresa Lazová 926/5, Pata Email m.skola@tpx-net.sk Telefón 0317860104 Web mspata.webnode.sk

Naša materská škola je 3 – triedna a poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

 

Uplatňujeme model tvorivo-humanistickej výchovy, kde v centre pozornosti nie je učenie, činnosti a výkony, ale osobnosť dieťaťa – jeho myslenie, prežívanie, cítenie, tvorenie a správanie.

 

Cieľom našej celoročnej práce s deťmi je zámerne stimulovať a rozvíjať všetky stránky osobnosti dieťaťa. Snažíme sa viesť deti k tomu, aby sa tvorivo a samostatne podieľali na rozvíjaní vlastného poznania. Aplikovaním zážitkového učenia sa pasívne učenie nahrádza aktívnym prijímaním poznatkov v prirodzených situáciách.

Organizujeme rozne aktivity, ktoré sú pre deti nielen príťažlivými, ale sú aj zdrojom rozvoja kompetencíí dieťaťa.

 

Počas celého školského roka pripravujeme pre deti i rodičov rôzne aktivity:

– výstavky – prírodnín, jesenných strašiakov, ovocia a zeleniny, veľkonočných kraslíc…,

– vystúpenia pre dôchodcov, účasť na Vianočnom koncerte, vystúpenie ku dňu matiek…,

– divadelné predstavenia hrané učiteľkami v MŠ, návšteva divadla v NR a TT, divadelné predstavenia bábkohercov…

– návšteva prvákov na otvorenej hodiny v ZŠ,

– vychádzky do okolitej prírody, púšťanie šarkanov, sánkovanie, stavanie snehuliakov, guľovačka, pečenie medovníkov, šišiek, Mikulášska – vianočná besiedka, karneval, veľkonočná oblievačka, jarná – jesenná brigáda, oslava MDD, účasť na športovej olympiáde v Seredi, návšteva polície, psovodov, požiarnikov…. a mnoho iných.

 

Prevádzka materskej školy je v pracovných dňoch od 6.30h do 16.30h.
Triedy sú členené na:
1.trieda MOTÝLIKY

MOTÝLIKOVÁ TRIEDA JE 1.TRIEDA, KTORÚ NAVŠTEVUJÚ NAŠI NAJMENŠÍ ŠKôLKÁRI. SÚ TO DETIČKY OD 2,5 roka do 4rokov.

TRIEDA SA NACHÁDZA NA PRÍZEMí BUDOVY. POZOSTÁVA ZO SPÁLNE, HERNE, HYGIENICKÉHO ZARIADENIA, ŠATNE,

V TEJTO TRIEDE SA SCHÁDZAJÚ VŠETKY DETI od 6.30h do 7.00h.

2.trieda LIENKY

LIENKOVÁ TRIEDA SA NACHÁDZA NA 1.POSCHODÍ (vľavo).

TENTO ROK JU BUDÚ NAVŠTEVOVAŤ DETI OD 4rokov do 6rokov.

TRIEDA BUDE ZMIEŠANÁ.

NA POSCHODÍ MAJÚ DETI TRIEDU, HERŇU, HYGIENICKÉ ZARIADENIE A NA PRÍZEMÍ ŠATŇU A JEDÁLEŇ.


3.trieda VČIELKY

TRIEDA, KTORú BUDú NAVšTEVOVAŤ „VČIELKY“ SA NACHÁDZA NA 1.POSCHODÍ (vpravo).

BUDE ZMIEšANá A BUDú TU DETI OD 4 DO 6 ROKOV.

NACHáDZA SA TU SPÁLŇU, HERŇU, HYGIENICKÉ ZARIADENIE A NA PRÍZEMÍ MÁ ŠATŇU A JEDáLEŇ.

Zdroj: mspata.webnode.sk