Materská škola Prašice

Adresa Slnečná 144 Prašice, Prašice Email msprasice@gmail.com Telefón 038/ 53 914 26 Web www.ms-prasice.webnode.sk

Našim cieľom je vytvorenie priateľského, podnetného a ústretového prostredia, ktoré prebudí v dieťati záujem objavovať, experimentovať, získavať nové poznatky, priateľstvá a ukázať čo všetko vie a dokáže pred vstupom do základnej školy.

Materská škola sa nachádza v Obci Prašice, Slnečná 734. Svoje brány otvára pre deti od 2 do 6 rokov.


Škola je dvojposchodová budova, na každom poschodí je po jednej triede a spálni, vybavené sú tiež priľahlými miestnosťami (WC, umývarka, šatňa pre deti, šatne pre učiteľky a kancelária pre zástupkyňu ZŠ s MŠ pre MŠ,…)

Kuchyňa s priľahlými miestnosťami, kancelária vedúcej ŠJ, sklady, práčovňa, a jedáleň detí sa nachádzajú v priestoroch DD.


Všetky vnútorné a vonkajšie priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné požiadavky, a sú prispôsobené potrebám detí.


Našim cieľom je vytvorenie priateľského, podnetného a ústretového prostredia, ktoré prebudí v dieťati záujem objavovať, experimentovať, získavať nové poznatky, priateľstvá   a ukázať čo všetko vie a dokáže pred vstupom do základnej školy.


Do tohto procesu začleniť rodičov ich aktívnym podieľaním sa na tvorbe vzdelávacieho procesu, účasťou na akciách, pomáhať vytvárať lepšie podmienky a prostredie školy na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov.

 

Materská škola podporuje osobnostný a harmonický rozvoj dieťaťa v prostredí, ktoré ho podnecuje k učeniu, poznávaniu a chápaniu a tým pôsobí na rozvíjanie kognitívneho, sociálno-emocionálneho a perceptuálno – motorického vývinu, ktorý je predpokladom splnenia cieľov predprimárneho vzdelávania. Materská škola pripravuje dieťa na život v spoločnosti s dodržiavaním individuálnych a vekových osobitostí.

 

Pre deti sme pripravili krúžky, ktoré môžu navštevovať v MŠ a to:

  • Malý výskumník
  • Krúžok šikovných rúk
  • Pohybovo tanečný

Zdroj: www.ms-prasice.webnode.sk