Materská škola Požiarna 1292/5 | Púchov

Adresa Požiarna 1292/5 Púchov, Púchov Email poziarna1292@skolkapuchov.sk Telefón 042/4632051 Web www.skolkapuchov.sk

Naša materská škola sa nachádza v centre mesta, má viac ako 40 ročnú tradíciu. Prevádzka školy je od 6,00 hod. do 15,30 hod. Deti sú rozdelené do štyroch tried podľa vekových skupín.

Naša materská škola sa nachádza v centre mesta, má viac ako 40 ročnú tradíciu. Prevádzka školy je od 6,00 hod. do 15,30 hod. Deti sú rozdelené do štyroch tried podľa vekových skupín.

 

Vlastné zameranie školy

 • materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti socialno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí
 • materská škola sa zameriava na oblasť hudobnú, spevácku, hudobno-pohybovú, výtvarnú a literárno-dramatickú
 • pripravuje deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíja osobnosť detí
 • podporuje nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa
 • materská škola pracuje podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu „Šťastný dráčik“

Krúžky

 • Hudbou poznávame svet
 • Šikovné ručičky
 • Počítačový krúžok
 • Malí speváci
 • Tanečná príprava
 • Strava

Mš je zapojená do projektu „Školské mlieko“ a Európskeho programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny „Školské ovocie“.

 

Spolupráca s mestom

MŠ spolupracuje so Zborom pre občianske záležitosti a mestom Púchov. Spolupráca je založená na príprave kultúrneho programu pre: Uvítanie detí do života a stretnutiami s dôchodcami v meste.

Zdroj: www.skolkapuchov.sk