Materská škola Ovčiarsko

Adresa Ovčiarsko 31, 01004 Ovčiarsko Email chrobaciky@gmail.com Telefón +421 415662544 Web www.chrobaciky.sk

Sme jednotriedna materská škola s celodennou starostlivosťou. Sídlime v samostatnej budove v centre obce Ovčiarsko a sme štátnou rozpočtovou organizáciou bez právnej subjektivity.
Naším zriaďovateľom je obec Ovčiarsko.

Prevádzka v našej MŠ je od 7,00 – 16,00 hod. Denný poriadok sme usporiadali tak, aby boli splnené požiadavky na životosprávu, aby bolo možné striedať rôzne druhy aktivít a aby rešpektoval potreby detí. Časové vymedzenie denného poriadku nám umožňuje pružne reagovať na aktuálnu situáciu v triede ako aj záujmy detí.
7,00 – 8,30
Otvorenie MŠ, schádzanie detí, hry a hrové činnosti podľa predstáv detí, ranný kruh, edukačné aktivity
8,30 – 9,30
Pohybové a relaxačné cvičenie, osobná hygiena, desiata
9,30 – 10,00
Edukačné aktivity, záujmové činnosti, hrové činnosti, relaxačné a pohybové činnosti
10,00 – 11,45
Pobyt vonku, edukačná aktivita, hrové činnosti
11,45 – 14,00
Osobná hygiena, obed- stolovanie, odpočinok
14,00 – 14,30
Prezliekanie, osobná hygiena, olovrant
14,30 – 16,00
Hry a hrové činnosti –individuálne, priamo i nepriamo usmerňované edukačné aktivity

 

Školský vzdelávací program „ Za poznaním s rozprávkou“ obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky slovesného umenia, prostredníctvom ktorého budeme v rámci celostného osobnostného rastu rozvíjať kľúčové kompetencie tak, ako ich vymedzuje ŠTVP – ISCED 0.

Pri tvorbe nášho ŠKVP sme vychádzali z podmienok, ktoré naša MŠ poskytuje a z našich možností. Do úvahy sme brali heterogénne zloženie triedy, vidiecke prostredie, ako aj závery analýzy našej doterajšej práce, ktorá ukázala pomerne slabú úroveň vo výslovnosti, vyjadrovaní a komunikácii.

V súčasnej dobe majú silný vplyv médiá a my pozorujeme, že k nám prichádzajú deti, ktoré majú s umeleckou literatúrou minimálne skúsenosti. Preto považujeme za nutné naučiť deti čerpať zábavu a poučenie aj z iných zdrojov. Naším programom chceme vytvoriť priestor na uplatnenie a využitie čo najväčšieho množstva existujúcich metód, ktoré budú tvoriť základ pre vývoj estetického cítenia detí.

Náš vzdelávací program nie je úzko orientovaný iba na literatúru. Osnovy sú vypracované podľa ŠTVP „ Dieťa a svet“ tak, aby boli rozvíjané všetky stránky osobnosti dieťaťa.

V minulom školskom roku naša materská škola získala na základe vypracovania projektu finančné prostriedky z európskych fondov. Vďaka tomu sme zakúpili počítač a obnovili detskú i pedagogickú knižnicu o množstvo nových titulov, čo podporí a obohatí našu výchovno-vzdelávaciu činnosť.

ŠKVP: „Za poznaním s rozprávkou“ pozostáva zo štrnástich obsahových celkov, ktorých témy sú rozpracované v učebných osnovách.

O obsahu učebných osnov a tematických celkov rodičov pravidelne informujeme na nástenke v šatni MŠ. Rodičia majú možnosť bližšie sa dozvedieť, čomu sme sa s deťmi v aktuálnom čase venovali.

 

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania podľa ŠTVP – ISCED 0 je dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Naša MŠ si vymedzuje tieto ciele a poslania:

  • Docieliť, aby dieťa na konci predškolského obdobia disponovalo veku primeranou fyzickou, psychickou a sociálnou samostatnosťou a základmi, ktoré sú dôležité pre jeho ďalšie vzdelávanie a vlastný život.
  • Objavovať a rozvíjať potencionality dieťaťa v súlade s jeho vývinovými osobitosťami, rovnako ako aj rozvoj osobnosti z hľadiska sociálneho učenia orientovaného na literárne umenie.
  • Vytvárať pozitívny vzťah k materinskému jazyku na základe prežívania radosti a krásy z tohto jazyka, a zdokonaľovať rečový prejav z hľadiska gramatickej a štylistickej správnosti.
  • Formovať humánny vzťah k životnému prostrediu, ekologické myslenie a zdravý životný štýl.
  • Umožňovať zážitky z úspechu a zvyšovať sebaúctu prostredníctvom pohybových aktivít a organizovaním športovo- rekreačných činností realizovaných v prírode.
  • Rozvíjať IKT/ informačné kompetencie/ prostredníctvom informačno- komunikačných technológií. Využívať počítač a edukačné programy.

Zdroj: www.chrobaciky.sk