Materská škola Modranka v Trnave

Adresa Ulica Ivana Krasku 29 Trnava, Modranka Email zsmodranka@ttonline.sk Telefón +421911348070 Web www.zsmodranka.edupage.org

Naša materská škola má 3 triedy. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 2,5 až 6 rokov. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Charakteristika MŠ

 

Naša materská škola má 3 triedy. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 2,5 až 6 rokov. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Je umiestnená v budove ZŠ, na poschodí. Tvoria ju dve vstupné chodby, 3 triedy s príslušnými priestormi, izolačka, účelové miestnosti pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy, 2 umyvárne i kancelária zástupkyne MŠ. Školská jedáleň sa nachádza v priestoroch ZŠ na prízemí. K materskej škole patrí taktiež dvor vybavený preliezkami, dvomi pieskoviskami, šmykľavkami, pohyblivým chodníkom, záhradným altánkom, ktorý slúži na oddych a zároveň na odkladanie pomôcok a hračiek k pobytu vonku.

 

Prevádzka MŠ

 

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30 kedy poskytujeme deťom kompletnú výchovnú starostlivosť. Prevádzka MŠ i vnútorný poriadok je vždy prerokovaný a odsúhlasený rodičmi na schôdzi rodičovského združenia.

 

Prevádzka v čase letných prázdnin

 

Naša MŠ je počas letných prázdnin v prevádzke prvé dva týždne od 6:30 do 16:30.

 

Zameranie MŠ

 

Vychádzajúc z podmienok a prostredia MŠ sa snažíme:

 • v podpore zdravia sa orientovať na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie v dospelosti
 • skvalitnenie výchovy a vzdelávania s dôrazom na prípravu detí na vstup do ZŠ, zamerať pozornosť na deti s odloženou školskou dochádzkou, dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň
 • pokračovať v intenzívnej výučbe anglického jazyka u detí od 4 rokov hravou formou
 • rozširovať možnosti hudobného, speváckeho a výtvarného talentu detí
 • rozvíjať kultivované vzťahy učiteľ – dieťa

 

Deťom ponúkame:

 • zdravé životné prostredie
 • kvalitnú a kvalifikovanú prácu našich pedagógov vo výchove a vzdelávaní
 • poradenstvo
 • vzájomnú úctu a pochopenie

 

Dokážeme:

 • myslieť dopredu a tvorivo
 • zabezpečiť dynamický výchovno-vzdelávací proces
 • rozvíjať jazykovú a literárnu gramotnosť detí

 

Chceme:

 • pestovať zdravé sebavedomie všetkých detí
 • naučiť deti, aby si vytvárali vlastný systém hodnôt
 • hravou formou realizovať demokratický a humánny prístup k výchove
 • podieľať sa a chrániť práva dieťaťa

 

Prednosťou MŠ je vybavenie školy:

 • množstvom didaktických pomôcok
 • výpočtovou technikou pre rozvíjanie PC gramotnosti
 • hračkami, ktoré rozvíjajú logické a technické myslenie detí
 • hračkami rozvíjajúce jemnú a hrubú motoriku a mnoho iných pomôcok

Zdroj: www.zsmodranka.edupage.org