Materská škola Majcichov

Adresa Majcichov 14 Majcichov, Majcichov Email materskaskolamajcichov@stonline.sk Telefón 033/5583319 Web www.majcichov.sk

Materská škola je 3 – triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Materská škola je 3 – triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Prevádzka MŠ je denne od 6,45 do 16,00 hod.


Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Nachádzajú sa v nej tri triedy, ktoré slúžia ako herne aj spálne, dve šatne, kuchyňa s príslušenstvom a miestnosť pre pedagogických zamestnancov. Pri materskej škole je priestranný dvor s pieskoviskom, ihriskom vybaveným telovýchovným náradím. Na školskom dvore je altánok určený na odpočinok a hry detí. O čistotu a hygienu priestorov MŠ sa stará školníčka a kuchárka. V zimnom období sa v priestoroch MŠ vykuruje plynovým kúrením, ktoré obsluhuje školníčka.

 

Naša materská škola sa rozhodla zapojiť do medzinárodného certifikačného programu „Zelená škola“, pretože si uvedomujeme nevyhnutnosť ochrany životného prostredia. Našou prioritou je poskytnúť deťom priestor a možnosti aktívne sa podieľať v rámci ich možností o ochranu prírody, spoznávania blízkeho okolia a podieľať sa spolu s rodičmi na zveľaďovaní školského dvora.

Cieľom Zelenej školy je utvárať u detí pozitívny vzťah k životnému prostrediu, získavať elementárne základy environmentálneho správania a cítenia a tým posilňovať zdravšiu „zelenšiu“ a aktívnejšiu školu.

Zdroj: www.majcichov.sk