Materská škola Horné Srnie

Materská škola „Lesná škôlka“ je postavená na kopci v peknom prostredí obklopenom prírodou. Vonkajší areál MŠ je oplotený a využívaný počas celého školského roka. Máme k dispozícií drevený domček so šmýkačkou. Trávnatú plochu využívame na pohybové aktivity počas pobytu vonku , ale aj na pohybové a relaxačné cvičenia na jar a v lete. V rámci rekonštrukcie boli obnovené nielen budovy zvonku , ale aj interiér MŠ. Tri triedy sú vybavené novým nábytkom.

Materská škola je súčasťou základnej školy. Názov je Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní.

Materská škola je 4-triedna s celodennou výchovou. Navštevujú ju deti vo veku od 3 do 6 rokov. Triedy sú umiestnené v dvoch pavilónoch.

Výška stravného: 1, 12 €/denne

Za pobyt v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou  12,99 €.

Prevádzka MŠ je od 6. 30 do 15. 30 hod.

 

O nás

 

Materská škola „Lesná škôlka“ je postavená  na kopci v peknom prostredí obklopenom prírodou. Vonkajší areál MŠ je oplotený a  využívaný  počas celého školského roka. Máme k dispozícií  drevený domček so šmýkačkou. Trávnatú plochu využívame na pohybové aktivity počas pobytu vonku , ale aj na pohybové a relaxačné cvičenia na jar a v lete. V rámci rekonštrukcie boli obnovené nielen budovy zvonku , ale aj interiér MŠ. Tri triedy sú vybavené novým nábytkom. V „Lesnej škôlke“ máme triedu: myšiek, zajkov, ježkov a srnčekov.

 

Vlastné zameranie MŠ

Školský vzdelávací program „Lesná škôlka“ poznávanie a objavovanie sveta okolo nás rešpektuje podmienky MŠ. Naša MŠ je zameraná na prosociálnu a environmentálnu výchovu. Formou zážitkového učenia a vychádzok vštepujeme deťom základy ekológie, význam zdravého životného prostredia čistením studničiek, zberom a separovaním odpadkov. Ochranou a starostlivosťou o zvieratá v lese- kŕmením v zime vytvárať symbiózu človeka s prírodou.V prosociálnej výchove rozvíjame a posilňujeme individualitu osobnosti a sebavedomie dieťaťa, kooperatívne správanie, mravné návyky, základy kultivovaného správania. Snažíme sa utvárať základy empatie a sociability.

Zdroj: www.zshsrnie.edu.sk