Materská škola Hájik | Žilina

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom – exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.

Materská škola je štátna, situovaná na sídlisku a tvoria ju 3 pavilóny spojené átriom. Má 6 tried s kapacitou 130 detí, telocvičňu a jedáleň. Budovy sú v dobrom stave, udržiavané, s esteticky upraveným interiérom – exteriérom a dobrou hygienickou úrovňou. Priestorové a materiálno-technické podmienky sú na dobrej úrovni.
Priestory materskej školy sú účelové, priestranné, vhodné na vykonávanie činností s deťmi. Disponujeme s dostatočným množstvom učebných pomôcok, audiovizuálnej techniky, informačnej techniky s prístupom na internet, žánrovo pestrej detskej literatúry, náradia i náčinia.

Triedy sú veľké, svetlé, zariadené účelovým nábytkom, vhodným pre deti predškolského veku, rozdelené sú na herňu a spálňu. Každá trieda má vytvorené centrá edukačných aktivít, sú vybavené pomerne dostatočným množstvom hračiek a učebných pomôcok, ktoré pravidelne dopĺňame. Centrá slúžia na spontánne aktivity detí, ale i na realizáciu plánovaných edukačných aktivít učiteľkou. Tematické zameranie centier si učiteľka obmieňa podľa plánovaných činností, zámerov i podľa záujmu detí.

Školský dvor je vybavený 3 pieskoviskami, hojdačkami, lavičkami a altánkom, prevažuje asfaltová plocha nad trávnatou. Dvor slúži na realizáciu pohybových a relaxačných cvičení, pobyt vonku, edukačné aktivity. Priestorové členenie je vhodné na pohybové aktivity, hry, zdolávanie prekážok, má priestor na tvorivé hrové aktivity, oddych a relaxáciu. Celý areál školy je zabezpečený funkčným oplotením s uzamykateľnými bránkami, tiež bezpečnostným systémom.

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania:

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania ja dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.
V súlade s § 28 ods. 1 školského zákona materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Vlastné ciele:
• rozvíjať environmentálne cítenie,
• pripraviť deti na vstup do ZŠ – komplexne rozvíjať osobnosť z hľadiska fyzických a psychických potencialít,
• viesť deti k ochrane zdravia, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom,
• podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa
• v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnosť dieťaťa
• rozvíjať správanie detí v skupine podľa spoločenských pravidiel a noriem

 

Vlastné zameranie školy:

V blízkom okolí sa nachádza krásne prírodné prostredie, vhodné na pozorovanie, prechádzky, pohybové aktivity, sledovanie prírodných javov, sveta živočíchov a rastlín. Vhodné podmienky nám umožňujú obohacovať výchovu a vzdelávanie o environmentálne cítenie. Z týchto súvislostí vyplýva zameranie školy a vytýčenie cieľov v tejto oblasti:
a) zaoberať sa témami prírody a životného prostredia
b) prebúdzať a ďalej rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, naučiť sa ju vnímať
c) rozvíjať evnvironmentálne cítenie prostredníctvom ekologických aktivít
d) na elementárnej úrovni rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky
myslieť a konať, schopnosť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi
e) rozvíjať schopnosť využívať dosiahnuté vedomosti na kladné správanie
v súvislosti s prírodou
f) využívať alternatívne možnosti práce (napr. terénne práce, pokusy, experimenty)
g) krúžok environmentálny s cieľom prakticky overovať získané poznatky z
prírodovednej oblasti s využitím alternatívnych možností práce

Zdroj: www.mspetzvalova.zilina.sk