Materská škola Dedinská

Materská škola sa nachádza v prímestskej časti mesta Žiliny -v časti Strážov

Materská škola sa nachádza v prímestskej časti mesta Žiliny -v časti Strážov. Je umiestnená v budove bývalej ZDŠ na prvom poschodí. Materská škola je jednotriedna, s právnou subjektivitou. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 2,5 do 6 rokov. Našim cieľom vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach t.j. perceptuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno – emocionálnej, je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru.
Zameranie MŠ: environmentálna výchova. Prostredníctvom vlastných zážitkov a pocitov spoznávať rovnováhu v prírode a v prostredí, v ktorom žijeme. Uvedomovať si dôležitosť symbiózy medzi prírodou a človekom. Viesť deti a dospelých k recyklovaniu, triedeniu odpadu, prevencii znečistenia prostredia. V materskej škole a doma prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

Prevádzka MŠ: denne v týždni od 6,30 hod. do 16,00 hod.

Prijímanie detí do MŠ: na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Poplatky:
mesačný poplatok za pobyt 3 – 5 ročného dieťaťa v materskej škole je 17.- €, deti jeden rok pred vstupom do ZŠ poplatok neuhrádzajú,

poplatok za stravu – 1,19.- € stravná jednotka na jeden deň zahŕňa desiatu, obed, olovrant

Stravovanie: Súčasťou materskej školy je výdajná školská jedáleň. Strava sa denne dováža zo Školskej jedálne pri základnej škole, Hollého 66, Žilina /vedúca ŠJ Koledová Marta /.

Krúžková činnosť:
Oboznamovanie detí s cudzím jazykom – anglický jazyk – lektorka Danka Machútová,
Výtvarný krúžok – prípravný ročník ZUŠ – vedený Mgr.art. Vladimírom Stachom

Zdroj: www.msdedinska.zilina.sk