Materská škola Bytčica | Žilina

Adresa Základná škola s materskou školou, Žilina Email msbytcica@gmail.com Telefón +421 41 568 9279 Web ms-bytcica.edupage.org

Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou od septembra 2008. V minulosti bola MŠ samostatnou jednotkou s právnou subjektivitou v hygienicky nevyhovujúcej neúčelovej budove. Vďaka zriaďovateľovi Mesto Žilina , vďaka Rade školy pri Základnej škole Bytčica a rodičom detí z MŠ Bytčica sa naplnil sen : umiestniť MŠ do lepších priestorových podmienok.

Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou od septembra 2008. V minulosti bola MŠ samostatnou jednotkou s právnou subjektivitou v hygienicky nevyhovujúcej neúčelovej budove. Vďaka zriaďovateľovi Mesto Žilina , vďaka Rade školy pri Základnej škole Bytčica a rodičom detí z MŠ Bytčica sa naplnil sen : umiestniť MŠ do lepších priestorových podmienok.

 

Poskytuje celodenné i poldenné predprimárne vzdelávanie deťom od troch rokov do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Čas prevádzky je spravidla od 6.30 hodiny do 16.00 hodiny. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom po dohode so zákonným zástupcom len v určených dňoch v týždni.

 

Materská škola má kapacitu 48 detí. Navštevuje ju okolo 47 detí. Do triedy sa zaraďujú deti rovnakého veku alebo rozdielneho veku s najvyšším počtom podľa § 28 ods. 10 až 12 aods. 15 zákona 245/2008. Ak sa do triedy prijme dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa podľa § 28 ods. 11 zákona č. 245/2008.

 

V katastri obce Žilina sa škola nachádza v okrajovej časti Bytčica . K svojej činnosti využíva prízemnú budovu zloženú z dvoch tried, ktoré slúžia ako herňa – spálňa – jedáleň, z dvoch šatní pre deti, dvoch umyvárni s toaletami a výdajne školskej jedálne. Súčasťou školy je rozľahlý školský pozemok s preliezkami, trávnikom, pieskoviskami.

 

Vychádzame z presvedčenia, že účasť rodiny na živote materskej školy je dôležitá pre posilnenie vzťahov ako rovnocenných partnerov škola – dieťa – rodina. Našu prácu v materskej škole a výchovu v rodine spája spoločný záujem o dobro dieťaťa a rozvoj jeho osobnosti.

Zdroj: ms-bytcica.edupage.org