Jasle A.Kmeťa | Žilina

Mesto Žilina prevádzkuje 3 zariadenia detských jaslí, v ktorých sú umiestnené deti so zdravotnými problémami podľa zdravotnej indikácie dieťaťa a lekárskeho posudku odborného lekára od 1 do 5 rokov. Do všetkých zariadení sú umiestňované aj deti bez zdravotných problémov vo veku od 1 do 3 rokov.

Zameranie: na diagnózu detská mozgová obrna s ortopedickými poruchami. Pracujú tu špeciálne rehabilitačné sestry, ktoré vykonávajú s deťmi špeciálne cvičenia určené odborným lekárom. Podľa diagnózy sa vykonáva vodoliečba, kondičné a reflexné cvičenia, parafín, diadynamik, solux a iné.
Kapacita: 25 detí

 

Ako vybaviť:
Pre umiestnenie dieťaťa do detských jaslí je potrebné vyplniť Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do detských jaslí v klientskom centre na prízemí, alebo je možné si ju vytlačiť z webovej stránky mesta. Podmienkou pre prijatie dieťaťa do detských jaslí, je trvalý pobyt na území mesta Žilina a obidvaja rodičia dieťaťa musia byť zamestnaní. Žiadosť je potrebné vypísať a dať potvrdiť zamestnávateľovi. Vypísanú žiadosť je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu. Žiadosti o umiestnenie dieťaťa do detských jaslí sú vybavované aj priebežne v priebehu roka pokiaľ to umožňuje kapacita jaslí.

Poplatky:
– poplatok za poskytovanú starostlivosť dieťaťu (ošetrovné) 230,00 €/mesiac/1 dieťa
– poplatok za stravné 1,50 €/1deň/1 dieťa

Zdroj: www.zilina.sk