Detské centrum Edukácia doma

Detské centrum Edukácia doma poskytuje starostlivosť pre deti od 2,5 roka. Najviac štyri deti súčasne. Poldenné alebo celodenné pobyty.

Detské centrum Edukácia doma poskytuje starostlivosť pre deti od 2,5 roka

– Najviac štyri deti súčasne 
– Poldenné alebo celodenné pobyty

 

Naše služby najviac oceňujú rodičia ktorých deti sa:

– ťažšie adaptujú,

– bývajú často choré,

– alebo inak si vyžadujú individuálny prístup  a nadštandardnú starostlivosť.

 

Citlivým prístupom a profesionálnym pôsobením poskytujeme priestor na všestranný, harmonický rozvoj osobnosti so zreteľom na jedinečnosť dieťaťa v rodinných podmienkach.

 

Destské centrum E.D. ponúka odbornú pegagogickú starostlivosť o vaše dieťa v rodinných podmienkach.


Zameriavame sa na deti, ktoré:

– bývajú v bežnej škôlke častejšie choré

– majú nedostatok pozornosti zo strany pedagóga

– trpia potravinovou alergiou

– majú ťažkosti s adaptáciou

– nie sú ešte zrelé na vstup do kolektívneho zariadenia

– vyžadujú si špeciálno-pedagogický prístup


Vo výchovnom procese využívame:

– metodické príručky nadácie Škola dokorán,

– metodické príručky Krok za krokom

 

Bežný harmonogram dňa

7:00

príchod detí
ranná komunikácia a hry

podporovanie telesného vývinu

sebaobslužné činnosti a desiata

skupinové a individuálne výchovné programy (v prípade priaznivého počasia realizované v záhrade)

11:45

obed  a popoludňajší oddych

čítanie rozprávky podľa výberu detí

relaxačná hudba


15.00

olovrant a záujmová činnosť detí
(pohybová, dramaticko-literárna, výtvarná, hudobná, pestovateľská…)


17.00

odchod detí domov

Zdroj: www.edukaciadoma.webnode.sk