Centrum nadania

Adresa Majerníkova 60, 841 05 Bratislava – Dlhé Diely Email martina.matychova@centrumnadania.sk Telefón +421 905 509 239 Web www.centrumnadania.sk

Škola pre nadané deti.

FILOZOFIA CENTRA

Intelektové nadanie vnímame  ako fenomén, ktorý posúva osobnosť nadaného jedinca mimo rámca bežnej populácie.

Intelektové nadanie je spojené so silnou potrebou zaoberať sa poznávacími podnetmi (uvažovanie nad príčinami, súvislosťami, podrobnosťami okolitých javov, potreba získavať nové informácie), ale na druhej strane ostatné stránky osobnosti (emocionálna, sociálna, vôľová, morálna) nemusia byť (a ani nebývajú) rovnako akcelerované ako intelektový vývin. Vzniká tzv. asynchrónia vo vývine (nerovnomerný vývin rôznych stránok osobnosti), spojená s rôznymi rizikami. Najvýraznejším rizikom je dysfunkčný perfekcionizmus. Snažíme sa vytvoriť také vzdelávacie prostredie, aby  sme tieto riziká eliminovali a naopak, posilňovali osobnosť nadaného jedinca tak, aby sa dokázal vyrovnať s rôznymi životnými situáciami.

Niektoré charakteristiky, často spájané s intelektovým nadaním, napr. potreba zdôvodňovania, kritické myslenie, kvalitatívne odlišné myslenie, autonómia, neochota podriaďovať sa autoritám a príkazom, silná potreba spravodlivosti, vysoká aktivita, odlišný pohľad na svet vnímame ako potenciál. Nemyslíme si, že tieto prejavy je potrebné eliminovať, ale naopak, kultivovať ich smerom  k vývinu autonómneho, korektného a eticky konajúceho jedinca.

Vnímame tiež, že intelektové nadanie sa môže spájať aj s niektorými problémovými prejavmi či poruchami (napr. poruchy učenia, správania, pozornosti, Aspergerov syndróm). Snažíme sa aj pre takéto deti vytvoriť vhodné vzdelávacie prostredie.

Z týchto východísk sme vytvorili filozofiu našej školy, ktorá je založená na princípoch:

  • rešpektujúci prístup– zameranie na korektnú komunikáciu medzi dospelým a dieťaťom a vice versa (ako protiklad direktívneho prístupu, založeného na poslušnosti a podriadení sa autorite)
  • zameranie na vnútornú motiváciu– učenie a konanie, vychádzajúce z vlastného chcenia (ako protiklad učenia sa a konania, riadeného známkami, trestmi a odmenami)
  • zameranie na proces– učenie pre radosť z poznávania, riešenia, prekonávania prekážok (ako protiklad učenia zameraného na výkon a výsledok)
  • bezpečné učebné prostredie – učenie v neohrozenom prostredí (ako protiklad učenia založeného na konkurencii, súťaži, tlaku na výkon)
  • zvnútorňovanie etických hodnôt – konanie na základe etických princípov (ako protiklad ku konaniu na základe trestov a odmien)
  • zodpovednosť, sebarozvoj, fair-play, korektnosť, autonómia

Nevyhnutným predpokladom na to, aby naše prístupy, komunikácia, naša filozofia fungovala pre prospech detí, je jej akceptácia rodičmi.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA CENADA pre žiakov s intelektovým nadaním (SZŠ CENADA):

SZŠ CENADA začala svoju činnosť 1. septembra 2008. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Vo vzdelávaní sa zameriava na adekvátnu kognitívnu stimuláciu žiakov (rozšírený obsah vzdelávania, špecifické aktivity a metódy), aplikáciu rešpektujúceho prístupu (zameranie na vnútornú motiváciu, zodpovednosť, samostatnosť, etické správanie) a elimináciu rizík vo vývine osobnosti (špeciálne programy). Realizuje aj experimentálne overovanie vzdelávania intelektovo nadaných detí (od 4 do 6 rokov) v úvodných ročníkoch základnej školy.

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM CENADA (SG CENADA):

SG CENADA (gymnázium s osemročným štúdiom) začalo svoju činnosť 1. septembra 2014. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Jeho špecifiká, filozofia, metódy, prístupu nadväzujú na SZŠ CENADA.

SÚKROMNÉ CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (SCPPPaP):

SCPPPaP vzniklo 1. septembra 2012. Zameriava sa najmä na diagnostiku intelektových schopností, intelektového nadania, školskej zrelosti, tiež na diagnostiku, poradenstvo, psychoterapiu a reedukáciu problémových prejavov u nadaných (vývinové poruchy učenia, poruchy pozornosti, asynchrónny vývin emocionálnej, sociálnej oblasti). Diagnostiku realizuje aj u detí predškolského veku.

Zdroj: www.centrumnadania.sk