Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Adresa Haanova 2697/28, 851 04 Bratislava - Petržalka Email dusan.jaura@bilgym.sk Telefón +421 903 971 519 Web www.bilgym.sk

V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, či komunikovať.

PONÚKAME VÁM: 

  • PRIESTOR na rast každého študenta
  • CESTU k tvorivému a kritickému mysleniu
  • VEDENIE k zodpovednosti a samostatnosti v duchu kresťanských hodnôt
  • ŠKOLU na uplatnenie v medzinárodnom prostredí

Poslanie Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa je vyjadrené v Misii Združenia škôl C. S. Lewisa.

„V snahe rozvinúť potenciál každého študenta vedieme žiakov k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať tímovo, vzájomne sa rešpektovať, komunikovať v medzinárodnom prostredí a byť otvorení celoživotnému vzdelávaniu. Študentov vzdelávame a vychovávame k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti v duchu kresťanských biblických hodnôt.“

Ilustráciou tohto poslania môže byť strom:

  • Strom, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch civilizačného úsilia
  • Strom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru individuálneho rozvoja
  • Strom, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner – alebo, povedané so Stephenom Coveym, aby prešiel zdravým vývojom dozrievania „Dependence – Independence – Interdependence“, čiže od závislosti cez nezávislosť až po vedomie vzájomnej závislosti.

BilGym vytvára v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosť na oboch stranách.

V rámci tohto dialógu je zodpovednosťou učiteľa: 

  • predkladať žiakovi hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti
  • pomáhať mu postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní svojho originálneho smerovania v živote tak, aby odozva žiaka vyústila do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity a spoločnosti, v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti.

Pri presadzovaní našej misie a vytváraní želaného prostredia sa opierame okrem iného o úzku spoluprácu s rodičmi, a o skúsenosti a princípy, ktoré pochádzajú z biznis prostredia, zo vzdelávania dospelých, od princípov neustáleho zlepšovania až po priebežnú spätnú väzbu od študentov a rodičov – našich najdôležitejších zákazníkov.

Zdroj: www.bilgym.sk