Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Adresa J.Vuruma 144, 01001 Žilina, Martin Email scsppza@gmail.com, scsppmt@gmail.com Telefón +421 944 028 727 ZA, +421 948 833 430 MT Web www.scsppza.sk

Deti a rodičia
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva prináša úplne nový prístup v starostlivosti o svojho klienta, teda dieťa a jeho rodiča.

História spoločnosti


Deťom sa venujeme od roku 1999. Skúsenosti s deťmi sme nadobudli najskôr na základnej škole a v zariadeniach pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva. V roku 2003 sme rozbehli súkromnú prax s deťmi. Individuálnym prístupom sme ich pripravovali na vstup do základnej školy, tvorili program na rozvoj osobnosti dieťaťa. Zvlášť sme sa venovali deťom „problémovým“, ktoré si vyžadovali špecifický a komplexný prístup vo vzdelávaní ale aj vo výchove. V roku 2008 sme zriadili Súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu a v roku 2009 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Rozšírili sme pracovný tým o odborníkov: logopéd, liečebný pedagóg, psychológ a fyzioterapeut.
Od roku 2010 sa ako prvý v Žiline venujeme Ranej starostlivosti – ucelená služba pre podporu rodiny a dieťaťa od narodenia do 6 rokov. V tomto roku sme otvorili Alokované pracovisko v Martine. Máme dlhodobé skúsenosti s deťmi vyžadujúce si špeciálnu starostlivosť. Vieme, čo potrebujú deti, ktoré neobsedia, sú neustále v pohybe, nevedia sa zapojiť do činností, či sú pomalé alebo ostýchavé. V práci s deťmi preferujeme individuálny prístup, podľa možností a schopností dieťaťa, tak aby dieťa rozvíjalo všetky svoje prednosti a posilňovalo slabé stránky. Pomáhame rodičom posilňovať a zefektívňovať svoje rodičovské kompetencie. Kladieme dôraz na vysokú odbornosť a kvalitnú komunikáciu našich zamestnancov. Podporujeme ich vo vzdelávaní a profesijnom raste. Realizujeme vzdelávanie pre odborníkov a verejnosť v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Získali sme podporu z projektov a grantov na rozvoj dieťaťa. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti zdravotníctva, školstva na Slovensku aj v zahraničí.

 

Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením .Poskytovať pomoc v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodičmi, školou, odbornými lekármi a socialnými pracovníkmi. Vykonávame odbornú pomoc školám, ktoré navštevujú takéto deti a zabezpečujeme kompenzačné techniky. Svoju činnosť zabezpečujeme diagnostickými, rehabilitačnými, poradenskými a metodickými službami formou ambulantnej a terénnej starostlivosti, ktorú realizujeme krátkodobými pobytmi a návštevami v prostredí, v ktorom dieťa žije. Zameriavame sa na deti od narodenia až do ukončenia jeho školskej dochádzky.

Prioritné zameranie
vývinové poruchy učenia a správania – logopédia – narušená komunikačná schopnost – raná starostlivosť

Vekové rozmedzie
deti od narodenia do ukočenia školskej dochádzky

Forma poskytovania služieb
ambulantná a terénna

deťom od narodenia do 3 rokov
– Diagnostika vývinovej úrovne dieťaťa
– Diagnostika pervazívnych vývinových porúch
– Včasná stimulácia rečových schopností a predchádzanie rečovým oneskoreniam
– Psychomotorická rehabilitácia a kompenzácia
– NTD Bobath terapia
– Bazálna stimulácia

deťom od 4 do 6 rokov
– Diagnostika narušenej komunikačnej schopností
– Náprava a korekcia narušenej komunikačnej schopnosti
– Rozvíjanie fonematického uvedomenia a príprava dieťaťa na proces čítania
– Diagnostika vývinových porúch
– Vyšetrenie školskej zrelosti
– Skupinová a individuálna príprava dieťaťa na úspešný vstup do školy
– Tréning rodičovských zručností a kompetencií
– EEG Biofeedback terapia a HRV Biofeedback terapia

deťom od 7 do 14 rokov
– Komplexné psychologické a špeciálno -pedagogické vyšetrenie
– Testy osobnosti
– Korekcia vývinových porúch učenia
– Terapeutická činnosť
– Odporúčanie k školskej integrácií
– Odporúčanie asistenta učiteľa
– EEG Biofeedback terapia a HRV Biofeedback terapia

deťom od 15 do ukončenia školskej dochádzky
– komplexné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie
– testy profesijnej orientácie
– Odporúčanie k školskej integrácii

Ďalšia činnost:
– prevencia vývinových porúch a narušenej komunikačnej činnosti v materských a v základných školách
– prednášky a školenia

 

Záleží nám na tom, aby naše služby boli prístupné pre všetkých, ktorí majú o ne záujem. Naša ponuka je rozdelená na štandardné a nadštandardné služby. Všetky štandardné služby poskytujeme bezplatne, nadštandardné podľa platného aktuálneho cenníka, ktorý je k dispozícii na každom našom pracovisku.

ŠTANDARDNÉ SLUŽBY v našom centre sú BEZPLATNÉ

– Diagnostika
– Konzultácia
– Vypracovanie správy (odborného posudku pre účely školy)
– Kariérové poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
– Metodická a konzultačná pomoc školám a školským špeciálnym pedagógom

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

– Odborné poradenstvo
– Nadštandardné reedukačné programy a terapie,
– Neurofeedback terapia a HRV terapia,
– Vyšetrenia, konzultácie, reedukácie a terapie vo večerných hodinách a v dňoch pracovného voľna (po 16.00 hod.),
– Skupinové programy pre žiakov a rodičov,
– Doučovanie žiakov a príprava do školy,
– Rôzne druhy terapií.

 

 

Zdroj: www.scsppza.sk