Opatrovateľské centrum pre deti

Adresa Ul. 1.mája č. 106, Leopoldov Email info.slniecko@gmail.com Telefón +421 917 162 887 Web slniecko-leopoldov.meu.zoznam.sk

V príjemnom a veselom prostredí opatrovateľského centra, citlivou formou s prihliadnutím na vek a individuálne schopnosti detí podporujeme ich samostatnosť vo všetkých oblastiach bežného života.

Detské opatrovateľské centrum Slniečko začalo so svojou prevádzkou 3. septembra 2012. V príjemnom a veselom prostredí  citlivou formou s prihliadnutím na vek a individuálne schopnosti detí podporujeme ich samostatnosť vo všetkých oblastiach bežného života. Pomáhame im  adaptovať sa na nové podmienky, zvykať si na čas strávený bez rodičov, pripravovať sa na nástup do materskej školy a to všetko v prekrásnych priestoroch s veľkým množstvom hračiek. Našim hlavným cieľom je podporovať u detí imunitu a znižovať tak ich chorobnosť zdravou a vyváženou stravou s dostatkom bio ovocia a zeleniny, vhodným otužovaním – infrasauna, detské masáže, športovanie…


Celodenná starostlivosť  so stravou 330 € / mesiac

Poldenná starostlivosť so stravou 290 € / mesiac

Poldenná starostlivosť bez obeda 250 € / mesiac

 

V prípade neprítomnosti dieťaťa v centre sa vracia len poplatok za stravu, ak bolo dieťa riadne a včas odhlásené, paušálny poplatok vo výške 270 Eur sa nevracia.


Za opatrovanie dieťaťa v priestoroch DOC Slniečko mimo bežnú prevádzkovú dobu sa účtujú nasledovné poplatky:

● v pracovných dňoch 3 € za každú začatú hodinu,

● počas víkendov, sviatkov a v noci 5,50 € za každú začatú hodinu. V tomto poplatku nie je zahrnutá strava. Stravné na pol dňa je vo výške 3€ (desiata, obed, ovocie, čaj), na celý deň je stravné vo výške 4 € a na deň/noc (24 hodín) 5 €.

Poplatok sa vyberá vždy k 1. dňu v mesiaci. Platba sa uskutočňuje na základe predloženého vyúčtovania a realizuje sa v hotovosti vždy do 1. dňa v mesiaci. Prosíme, aby ste zálohové platby realizovali V STANOVENÝCH TERMÍNOCH. V prípade, ak nie je uhradená faktúra za poskytnuté služby včas, v stanovených termínoch, účtujú sa penále vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. Paušálne poplatky, ako aj poplatky za ostatné poskytované služby sa nemenia počas trvania zmluvného vzťahu medzi rodičom a poskytovateľom. Poplatky sa však môžu meniť po tomto období v závislosti na zvýšených prevádzkových nákladoch. O tejto zmene sú rodičia vždy vopred písomne informovaní.

 

Angličtina s certifikovaným lektorom 2 € /týždeň

Narodeninová oslava v rámci centra 60 € /občerstvenie, výzdoba, program + darček oslávencovi v trvaní 3 hodín/

Narodeninová oslava pre neprihlásené deti 100 € /do 10 detí, občerstvenie, výzdoba, program + darček oslávencovi, 3 hodiny/

Registračný poplatok za záväznú prihlášku 50 € / jednorazovo

 

Zdroj: Slniečko

Zdroj: slniecko-leopoldov.meu.zoznam.sk