Považské múzeum v Žiline

Email Telefón Web

Aj v múzeu sa može vaše dieťa niečo nové naučiť a niečo nové vidieť. Múzeum pravidelne usporadúva podujatia vhodné aj pre deti, ako napríklad výstavy historických hračiek, tvorivé dielne, ukážky starodávnych zvykov a podobne.

Počas roka usporadúva množstvo podujatí na svojich vysunutých pracoviskách a expozíciách – hrad Strečno, Expozícia v Terchovej, v Čičmanoch a v Sobášnom paláci v Bytči.

 

Atraktívne podujatia pre deti: Hradná škola, Dni otvorených dverí depozitárov a vedeckých pracovísk, Deň detí na hrade Strečno a rozne ďalšie.

 

Oddelenia múzea:


oddelenie drotárstva

Vedecké pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa venuje drotárskej problematike z historického, etnologického i umenovedného hľadiska. Mapuje súčasné prejavy remesla na Slovensku i v cudzine a vyvíja aktivity smerujúce k propagácii, podpore a zachovaniu tohto vzácneho kultúrneho dedičstva. Pracovníci oddelenia budujú databanku informácií a zveľaďujú zbierkový fond, v ktorom je sústredených takmer 6 000 drotárskych exponátov. Výsledky svojej práce prezentujú prostredníctvom prednáškovej a publikačnej činnosti či formou tematických výstav a podujatí.


oddelenie regionalistiky

Prioritou činnosti je vedecko-výskumná a zbierkotvorná činnosť a ďalšie aktivity vyplývajúce z charakteru múzejnej práce ako starostlivosť o zbierky, ich evidencia, kultúrno-výchovná činnosť – prednášky, súťaže, exkurzie, výstavy, expozície a iné.


oddelenie pre tvorbu a dokumentáciu zbierkového fondu

Jeho hlavným poslaním je nadobúdanie a odborná dokumentácia zbierkových predmetov, spracovanie zbierkových fondov a uchovávanie ich historickej hodnoty. Odborná dokumentácia zbierkových predmetov zahŕňa komplex písomných a elektronických podkladov o muzeálnom predmete, výsledkom čoho sú odborné výstupy smerované k verejnosti o pravdivom obraze vývoja spoločnosti a prírody pre ďalšie generácie. Svojím obsahovým zameraním je orientovaná na fotodokumentáciu významných udalostí v regióne a zároveň aj na pomocnú fotodokumentáciu k zbierkovým fondom. Významnou súčasťou dokumentačného oddelenia Považského múzea v Žiline je špeciálna vedecká odborná knižnica s bohatým fondom viac ako 11 000 knižničných jednotiek.


oddelenie prezentácie zbierok, služby verejnosti publikačnej činnosti

Oddelenie prezentácie zbierok, služby verejnosti a publikačnej činnosti sa zaoberá tvorbou, organizovaním a zabezpečovaním kultúrnych a vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach s dosahom na región.


oddelenie pre uchovávanie a ochranu zbierkového fondu
Vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov-základné ošetrenie, reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie živočíšneho materiálu. Reštaurátori, konzervátori a preparátor pracujú v samostatne vybavených ateliéroch a dielňach. Pracovníci spracovávajú reštaurátorskú dokumentáciu a záznamy o ošetrení zb. predmetov. Zabezpečujú starostlivosť o zbierkové predmety uložené v depozitároch a vykonávajú pravidelné ošetrenie zbierkových predmetov v expozíciach Terchová, Čičmany, Strečno. Podľa potreby múzea vyrábajú suveníry. Aktivitou oddelenia sú praktické a odborno-poradenské služby z oblasti ochrany pamiatkového fondu. Činnosť oddelenia priamo vplýva na expozičnú, výstavnú, vedecko-výskumnú a edičnú činnosť.