Múzeum polície Slovenskej republiky l Bratislava

Email Telefón Web

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.

 

Poskytuje

  • stálu lektorskú službu
  • špeciálne odborné prednášky
  • odborné konzultácie, premietanie náučných filmov.

Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:

  • História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
  • Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
  • Tematická časť – venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci 

    V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.

Múzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti. 

K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumentysúvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918-1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom. 

V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

 

Múzeum polície SR je otvorené pre verejnosť v utorok až piatok od 10.00 do 14.00 hod. Vstup je zdarma.