Kysucká hvezdáreň

Email Telefón Web

Hvezdáreň a čaro vesmíru je atraktívne pre všetky vekové kategórie, ale pre deti najviac

 

Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste, ktorej zriaďovateľom je  Žilinský samosprávny kraj, plní dve základné úlohy:

  • popularizuje astronómiu a prírodné a technické vedy rôznymi formami kultúrno – výchovných podujatí pre širokú verejnosť,
  • vykonáva odborno – pozorovateľskú činnosť v oblasti astronómie a publikuje jej výsledky v odbornej tlači.

Jej činnosť vychádza legislatívne zo Zákona o osvetovej činnosti (č. 61/2000 Z.z.), ktorý ju definuje ako špecializované osvetové zariadenie.

Hlavným cieľom činnosti hvezdárne je formovanie vedeckého poznania, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode, zvyšovanie všeobecného, odborného a kultúrneho povedomia občanov, predovšetkým detí a mládeže.

Hvezdáreň sprostredkováva pre návštevníkov svojich podujatí najnovšie objavy a poznatky astronómie, oboznamuje ich s jej miestom v kontexte vedeckého a humanitného pokroku a jej úlohou ako hraničnej vedy spájať filozofiu a vedu do jedného celku. Umožňuje návštevníkom priamo sa zúčastňovať pozorovaní vesmírnych úkazov a objektov a astronómom – amatérom aj zapájať sa do tvorby vedeckého poznania. Svojou odborno – pozorovateľskou činnosťou prispieva k získavaniu poznatkov o vesmíre.

Kultúrno – výchovná a popularizačno – vzdelávacia činnosť hvezdárne presahuje hranice kraja, odborno – pozorovateľská činnosť je naviazaná na medzinárodné odborné programy a inštitúcie.

Hlavné aktivity (pre verejnosť):

  • Podujatia pre všetky typy škôl (prednášky, besedy, multimediálne programy, premietanie filmov, vzdelávacie semináre pre pedagógov, exkurzie na iné astronomické zariadenia).
  • Pozorovanie hviezdnej oblohy (každý piatok), pozorovania mimoriadnych úkazov a objektov.
  • Súťaže s regionálnou a nadregionálnou pôsobnosťou (Astrostop, Vesmír očami detí, Čo vieš o hviezdach ?, Tajomný vesmír…).
  • Podujatia pre talentované deti a mládež (krúžková činnosť, letné tábory, sústredenia, pozorovacie expedície a praktiká). Pre astronomicky vyspelých stredoškolákov sú organizované rôzne pozorovacie a vzdelávacie praktiká.
  • Výstavy (Vesmír očami detí, Čaro vesmíru, Slnečná sústava, Kozmológia, Meteorológia, Prvý a posledný. Slnko, Zem, Mesiac, Kozmonautika v službách astronómie…) a mimoriadne podujatia (semináre, praktiká, MDD…).
  • Hvezdáreň vykonáva tiež poradenskú, konzultačnú a publikačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Sústreďuje sa na astronomické a prírodovedné krúžky, astronómov amatérov, riešiteľov SOČ a diplomových prác, spolupracuje s odbormi školstva a kultúry v kraji.