OZ Kvapka – centrum pre rodinu

Adresa Hubeného 25, 83153 Bratislava Email ozkvapka@gmail.com Telefón +421 903 769708 Web www.ozkvapka.sk

Cieľom Centra pre rodinu Kvapka je ponúknuť komplexné služby v prevencii zmienených negatívnych javov, ako aj servis pri riešení prípadných vzniknutých problémov.

Aktivistky OZ Kvapka pracujú zväčša v pomáhajúcich profesiách, v štátnom, súkromnom i treťom sektore. Sú absolventkami VŠ odborov psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca a majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou rôznych projektov, s vedením skupín aj individuálnych klientov. Väčšina z nich má dlhodobý psychoterapeutický výcvik a neustále sa zdokonaľuje ďalším štúdiom a supervíziou.

 

OZ Kvapka bolo založené v roku 2001, je to nepolitické a dobrovoľné združenie občanov SR a jeho činnosť je zameraná najmä na:

  • skvalitňovanie primárnej a sekundárnej prevencie závislostí a sociálno patologických javov,
  • organizovanie voľnočasových aktivít pre deti (letné tábory, športové akcie pre mládež …),
  • vzdelávanie učiteľov, študentov VŠ
  • vzdelávacie aktivity pre marginalizované skupiny (nezamestnané ženy),
  • prípravu ucelených vzdelávacích a tréningových programov,
  • spoluprácu so štátnou správou a miestnou samosprávou,
  • metodická a odborná spolupráca so subjektami, ktoré sa vo svojej činnosti chcú venovať podpore zdravého životného štýlu (ZŠ, dobrovoľnícke združenia …),
  • individuálna a skupinová psychologická pomoc a poradenstvo,
  • trénerská a lektorská činnosť,
  • práca so skupinami detí i dospelých,

 

V posledných rokoch zaznamenáva naša spoločnosť nárast viacerých negatívnych javov, ktoré postihujú rodinu – v jej celostnej podobe, ako aj jej jednotlivých členov. Medzi tieto javy patria konzumný spôsob života, orientácia na výkon a dosiahnuté postavenie, prehlbovanie rozdielov medzi jednotlivými členmi spoločnosti. Sekundárne potom môžeme zaznamenať prehlbujúce sa odcudzovanie jednotlivých členov rodiny, nedostatok času na prežívanie spoločných chvíľ, sociálno-patologické javy u detí a mládeže, závislosti v najrôznejšej podobe, vzďaľovanie sa prvotnému poslaniu rodiny ….

 

Cieľom Centra pre rodinu Kvapka je ponúknuť komplexné služby v prevencii zmienených negatívnych javov, ako aj servis pri riešení prípadných vzniknutých problémov.

 

Aktuálny program Centra pre rodinu Kvapka ako aj presné termíny a obsadenosti: www.dietaaja.sk

 

Programy pre rodičov:

– Pôrodná rozprávka

– Projekt Štart do práce

– Kurz dojčenia

– Traja v tom

– Rodičovské zdravotnícke minimum

– Intenzívny kurz prípravy na rodičovstvo

– Sedemtýždňový kurz prípravy na rodičovstvo

– Znova mama!

– Kurz detských masáží

– Budeme mať prváka!

– Zavádzanie príkrmov

 


Zdroj: www.ozkvapka.sk