Materská škôlka Felix v Bratislave

Adresa Mikoví­niho ul. 3, 3 Bratislava Email felixms@felixms.sk Telefón +421 903 449 770 Web www.felixms.sk

Vaše dieťa sa nachádza v jedinečnom a najcitlivejšom období svojho vývoja, akým je práve predškolský vek. Príďte sa pozrieť do našej skôlky.

Vaše dieťa sa nachádza v jedinečnom a najcitlivejšom období svojho vývoja, akým je práve predškolský vek. Ako mamina dvoch malých synčekov som prešla tou strastiplnou cestou prvých dní a týždňov pobytu detí v materskej škole. Eufóriu z nových zážitkov vystriedal plač, vzdor a nechuť opustiť známe domáce prostredie a ísť každé ráno do materskej škôlky.


Určite si uvedomujete, že pre toho malého človiečika, ktorý strávil dlhé láskyplné obdobie s ľuďmi, ktorých má najradšej, nie je vôbec ľahké náhle opustiť teplo domova a ísť v ústrety novým skúsenostiam a zážitkom, pri ktorých ho už nebudú sprevádzať maminka s tatinkom, ale cudzie pani učiteľky a neznáme deti v novom prostredí.


Pre deti v predškolskom veku je prirodzeným prostredím rodina. Zároveň je im vlastná už aj potreba vytvárať si vzťahy so svojimi rovesníkmi. Naše predškolské zariadenie chce Vašim deťom poskytnúť oboje: láskavé rodinné prostredie, vytvorené skúsenými a empatickými pedagógmi a pomocným personálom, ako aj možnosť spoznávaž nových priateľov, učiť sa medziľudským vzťahom a ich pravidlám a pripraviť sa tak na dlhé obdobie strávené v kolektíve spolužiakov v škole.

 

Materská škôlka Felix má právnu subjektivitu.

Náš program predškolskej výchovy bol vytvorený na základe bohatej pedagogickej praxe kvalifikovaných pedagógov.

 

Práca s deťmi bude prebiehať podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre materské školy schváleného Ministerstvom školstva SR, ako aj podľa základných pedagogických dokumentov pre tvorbu školského vzdelávacieho programu a metodickej príručky Nadácie Škola dokorán (Step by Step).

 

Vzdelávanie a výchova detí sa uskutočňuje počas všetkých činností, ktorými sa deti v priebehu dňa zaoberajú. Dodžiava sa vyvážený pomer medzi spontánnymi a riadenými aktivitami. Všetky činnosti obsahujú prvky tvorivosti a hry. To, čo si pedagóg určí ako denný vzdelávací cieľ, dosahuje spoločne s deťmi spontánne hrou, ale aj cielenou formou učenia. Učenie detí v materskej škôlke je totiž vždy založené na aktívnej účasti, na zmyslovom vnímaní, prežívaní a interaktívnom učení s prvkami tvorivej dramatiky v skupine, ale hlavne individuálnym prístupom pedagóga ku každému dieťaťu. Štruktúrované prostredie v triedach vytvára podmienky na to, aby si deti mohli vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu smerujúcich činností v malých skupinkách v tzv. centrách aktivít. Zároveň sa tak vytvárajú podmienky pre rozvoj detských schopností spolupracovať, činnosť plánovať, rozdeliť si úlohy, rešpektovať názory spoluhráča, ale vedieť aj presviedčať spoluhráčov a zdôvodňovať vlastné názory, postoje, postupy v hre, ap.

Našou prioritou je komplexný rozvoj dieťaťa s prihliadnutím na sociálne vzťahy, na pozitívne mravné zásady, na rozvoj a zdokonaľovanie komunikačných zručností. Snažíme sa dieťa viesť k odbúraniu egocentrizmu, k ohľaduplnosti, ku kamarátstvu a k rešpektovaniu potrieb druhých. Za samozrejmosť pokladáme, že dieťa sa stane s pomocou svojho pedagóga zručné a samostatné v sebaobsluhe.

 

Oblasti, na ktoré kladieme hlavný dôraz:

– vzťah k prírode: environmentálna výchova

– vzťah k hudbe a umeniu: estetická výchova

– ako to na Zemi funguje: rozvíjanie poznania, dopravná výchova

– chcem mať priateľov a kamarátov: prosociálna výchova

– zdravý štýl života: telesná výchova

– rozvoj schopností a zručností: pracovná výchova

– správny vývoj reči a komunikácie: jazyková výchova

 

Aktivity:

– hudobná výchova s obľúbenými pesničkami Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho, koncerty pre rodičov i súrodencov,

– výučba anglického jazyka,

– práca s logopedičkou,

– predškolská príprava pomocou stimulačného programu „Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina,

– návštevy vzdelávacích podujatí ( ZOO, Botanická záhrada, múzeá, výstavy)

– návštevy zábavných podujatí ( koníky v Ivanke Pri Dunaji, tigre v Kostolnej,…)

– dopravné ihrisko,

– fakultatívne výlety v rámci projektu „Poznaj svoje mesto a jeho okolie“

– telovýchovné aktivity: kurz korčuľovania, plávania, lyžovania, saunovania, soľná jaskyňa,

– možnosť ďalších krúžkov v priestoroch MŠ Felix po 17:00 h:

– výtvarný,

– hudobný,

– pracovný,

– dramatický,

– tanečný.

Zdroj: www.felixms.sk