CVČ Pohoda v Banskej Bystrici

Adresa Havranské 9 Fončorda Banská Bystrica, Banská Bystrica Email 1979@post.sk Telefón +42198977140 Web www.cvcpohoda.sk

Ponúkame vhodné využitie voľného času pre všetky vekové kategórie

CVČ je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou, v priebehu školského roka deti a mládež navštevujú záujmové útvary /krúžky/ a počas prázdninových dní usporadúvame pre deti a mládež rôzne prázdninové podujatia, zóny voľného času a prímestské tábory. Našim prvoradým cieľom je uskutočňovať prevenciu voči v súčasnosti veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom, formou vypĺňania voľného času pre deti a mládež v priebehu celého pracovného týždňa, ale aj víkendu. Podujatia sú zamerané na rozvoj celej osobnosti mladého človeka, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.
„V športe hľadať krásu, krásu hľadať v umení, v umení nájsť múdrosť, ktorú vedieť využiť.“
Naša organizácia sa podieľa aj na vypĺňaní voľného času zdravotne a mentálne postihnutým deťom.

 

PONÚKAME VHODNÉ VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU PRE VŠETKY VEKOVÉ KATEGÓRIE:

  • Predškoláci (Zamazané pršteky, Tancujeme spolu, Happy sloník, Atletická škôlka, Ateliérik)
  • Školáci (Turistický krúžok, Jazdectvo, Mladý ochranca prírody, Astronomický krúžok, Tvorivá dielňa,
  • Africké bubny a tance, Brušné tance, Letecký modelár, Internet klub, Šachový krúžok, Klub modelár, Bowling,Strelecký krúžok, Recvik, Aerobik, Fit ball, Atletický krúžok, Stolný tenis)
  • Stredoškoláci (Turistický krúžok, Astronomický krúžok, Tvorivá dielňa, Africké bubny a tance, Brušné tance,Šachový krúžok, Klub modelár, Bowling, Recvik, Aerobik, Fit ball, Stolný tenis)
  • Vysokoškoláci (Turistický krúžok, Tvorivá dielňa, Africké bubny a tance, Brušné tance, Šachový krúžok,Bowling, Recvik, Aerobik, Fit ball)
  • Deti a rodičia (Kondičné cvičenia a Tvorivá dieľňa)
  • Dospelí a seniori (Aerobik, Šach, Stolný tenis, Fit ball)


Zdroj: www.cvcpohoda.sk