CVČ Dúha v Hlohovci

Adresa Koperníkova 24 Hlohovec, Hlohovec Email duhahc@stonline.sk Telefón +421908796364 Web www.cvcduha.sk

Našim poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočné využívanie voľného času, spojené s výchovným pôsobením.

Centrum voľného času Dúha spĺňa charakter otvoreného zariadenia, je prístupné deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin. Jeho poslaním je umožniť deťom a mládeži užitočné využívanie voľného času, spojené s výchovným pôsobením.

Pravidelná záujmová činnosť je prevažnou formou činnosti centra. Činnosti jednorázové, alebo krátkodobé, ponuky záujmového, rekreačného a relaxačného charakteru a voľné využívanie jednotlivých priestorov realizuje CVČ Dúha počas pracovného týždňa i v dňoch pracovného voľna.

CVČ Dúha rozvíja nielen tradičné, už osvedčené konkrétne aktivity, ale hľadá aj nové metódy a formy prevencie a ochrany detí a mládeže pred všetkými druhmi sociálno-patologických javov a pri tom chceme v oveľa väčšej miere spolupracovať s rôznymi občianskymi združeniami, školami, štátnymi a neštátnymi inštitúciámi v našom regióne.

 

image

image


Zdroj: www.cvcduha.sk