Centrum voľného času

Centrum voľného času v Malackách patrí medzi inštitúcie, ktorých prvoradá úloha je venovať sa deťom a mládeži vo všetkých oblastiach života, v školskej a mimoškolskej činnosti a viesť ich k tomu, aby sa im stalo prirodzeným, aktívne ho využívať.

Cvečko Malacky
Centrum voľného času v Malackách patrí medzi inštitúcie, ktorých prvoradá úloha je venovať sa deťom a mládeži vo všetkých oblastiach života, v školskej a mimoškolskej činnosti a viesť ich k tomu, aby sa im stalo prirodzeným, aktívne ho využívať.

Centrum voľného času vyvíja maximálnu aktivitu, aby vzdelanie, zručnosti, umenie a šport dostali modernú a atraktívnu podobu. Snažíme sa zachytiť potreby doby a ponúkame kvalitnú prácu.

Športovým nadšencom ponúkame možnosť využívať viacúčelové ihrisko pri Centre voľného času.

Naše centrum má celookresnú pôsobnosť. Je metodickým a informačným centrom. Počas celého roka zabezpečujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež. Dôraz kladie najmä na nové formy spolupráce s miestnou samosprávou, na rozvoj informačných a poradenských služieb, vytvára podmienky pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v záujme účinného napĺňania regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s mládežou pre školské zariadenia, občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším právnickým a fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. Využívame možnosti realizácie projektov, spolupracuje s MŠ SR a IUVENTOU v oblasti realizácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

Vo svojej činnosti spolupracujeme so školami, klubmi, mimovládnymi organizáciami a všetkými, ktorí chcú pre deti, mládež a dospelých niečo užitočné urobiť.

Organizuje postupové športové súťaže, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, predmetové olympiády. V súlade so schválenou Koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži vytvárame podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže práve prostredníctvom týchto súťaží.

Sídlo školského zariadenia: Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky

Riaditeľka: Mgr.Šurinová Alžbeta

Zdroj: www.cvcmalacky.sk