Centrum voľného času v Žarnovici

Adresa Námestie SNP č. 24 Žarnovica, Žarnovica Email cvczarnovica@pobox.sk Telefón 045/68 12 363 Web

Cieľom Centra voľného času v Žarnovici je podať rodičom i deťom pomocnú ruku, poskytnúť ponuku a možnosť výberu rôznych záujmových útvarov.

Všeobecná charakteristika centra voľného času

 

Väčšina rodičov sa zamýšľa nad tým, ako ich dieťa bude využívať svoj voľný čas po škole, kto sa mu bude venovať, ktorým smerom sa vyberie, aby získalo jednotlivé kompetencie potrebné pre život prostredníctvom hier a zábavy. No detský vek je výnimočný tým, že každým dňom dieťa objavuje niečo nové, je hladné po poznaní, rozvíja svoje myslenie, talent. Cieľom Centra voľného času v Žarnovici je podať rodičom i deťom pomocnú ruku, poskytnúť ponuku a možnosť výberu rôznych záujmových útvarov.

 

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež a dospelých s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, klubovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a dospelých vo veku predškolskom až do 30 rokov. Usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky a rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov, užitočného využívania voľného času prostredníctvom rôznych foriem záujmovej činnosti. Podieľa sa formovaní nie len talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému využívaniu voľného času.

 

Činnosť centra voľného času je:

  • pravidelná – v záujmových útvaroch, krúžkoch a kurzoch
  • príležitostná – predmetové olympiády, vedomostné súťaže, okresné, regionálne, krajské a celoslovenské športové súťaže žiakov ZŠ, SŠ a SOU, exkurzie, prehliadky, prednášky a iné
  • spontánna – relaxačné a rekreačné činnosti
  • prázdninová – prímestské tábory, zahraničné tábory, odborné sústredenia, krátkodobé aktivity pre deti a mládež
  • individuálny prístup – k talentovaných a zdravotne postihnutým deťom

 

Priority zamerania centra voľného času

Našim hlavným zámerom je poskytnúť deťom, mládeži a dospelým čo najviac možností na sebarealizáciu a zmysluplné využívanie voľného času v rámci prevencie drogových závislostí a kriminality formou obohatenia ponuky o nové aktivity a zapojiť do záujmovej činnosti čo najviac doteraz nikde neorganizovaných detí a mládeže.

Zdroj: