Centrum voľného času Domino | Nitra

Adresa Štefánikova tr. 63, Nitra Email cvcdomino@zoznam.sk Telefón +421 37 6524325 Web www.cvcdomino.com

Deti a mládež navštevujú 60 záujmových krúžkov, súborov a klubov, vypĺňajú zmysluplne voľný čas už nielen v budove CVČ, ale i v lokalite sídlisk Chrenová a Klokočina a rekreačnej oblasti Zobora.

názov – motto

Voľný čas predstavuje priestor, v ktorom deti a mládež budú odlišovať nutnosť od dobrovoľnosti, záujem a povinnosť, prácu a odpočinok, a to ako členovia kolektívu.

 

CVČ Domino – ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí, mládeže a rodičov. Svoju záujmovú výchovno-vzdelávaciu, rekreačnú činnosť realizuje v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane školských prázdnin.

Naše priority

 

  • Zameriavať výchovno-vzdelávaciu, pravidelnú záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže , rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase počas celého roka, vrátane prázdnin.
  • Podporovať úsek drogovej prevencie a kriminality mládeže formou schváleného dlhodobého projektu. Intenzívne naďalej spolupracovať s Mestskou políciou v Nitre a Krajskou políciou v Nitre.
  • Uspokojovať záujmy detí a ich rodičov MŚ a ZŠ o realizáciu výchovných prevenčných programov v oblasti dopravnej výchovy uskutočňovaním súťaží „Na bicykli bezpečne“, „Pozor svieti červená“……….
  • Vytvárať podmienky na kvalitnú prácu záujmových útvarov, klubov, krúžkov, súborov vychádzajúc z dopytu verejnosti . Byť ústretoví nielen talentovaným deťom ale aj tým, ktorí prejavia záujem v našich aktivitách.
  • Uskutočňovať pestrú prázdninovú činnosť prostredníctvom mestských detských táborov, sústredení, školení , odborných kurzov a jednorazových podujatí .
  • Realizovať naďalej jednorazové, cyklické podujatia k aktuálnym príležitostiam, participovať na podujatiach vyhlasovaných a organizovaných zriaďovateľom a uskutočňovať postupové súťaže v spolupráci s KŠÚ, ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR.
  • Aktívna spolupráca mladých ľudí v občianskom živote. Prostredníctvom „Mladého parlamentu“, čoraz viac mladých dobrovoľníkov zapájať do vlastných aktivít a podujatí mesta Nitry.

Záver

Filozofiou nášho zariadenia je smerovať výchovno-vzdelávaciu činnosť k príprave mladej generácie na život tak, aby bola schopná kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť životné problémy. Dávame šancu každému nášmu účastníkovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a tak mu umožniť zažiť úspech, ocenenie, pochvalu a povzbudenie k motivácii záujmov.

Zdroj: www.cvcdomino.com