Centrum voľného času Čadca

Adresa Kukučínova 2851 Čadca, Čadca Email domcek@cvcca.edu.sk Telefón 041/4334180 Web www.cvcca.edu.sk

CVČ je otvorené pre každého záujemcu a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež do 30 rokov, vrátane organizovania spoločných podujatí pre deti a ich rodičov.

V centre pracuje osem oddelení, a to: oddelenie jazykov, oddelenie telovýchovy a športu, oddelenie prírodovedy, spoločenských vied, estetiky a kultúry, vedy a techniky, turistiky a branných športov a oddelenie primárnej prevencie.
Činnosť centra je rôznorodá a prebieha počas celého roka.

Centrum je významným subjektom výchovy a vzdelávania  v čase mimo vyučovania a jedným z najvýraznejších prostriedkov realizácie štátneho programu starostlivosti o detí a mládež v oblasti voľného času. Organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť, vytvára podmienky pre relaxáciu, na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručnosti, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a rozvíjaní talentov, špecifických schopnosti a tvorivostí detí a mládež.
Vzhľadom na svoju odbornú, systematickú a dlhoročnú prácu má CVČ významné postavenie medzi subjektami, ktoré pracujú v oblasti výchovy a vzdelávania vo voľnom čase.
V rámci svojho pôsobenia CVČ vytvára  predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže.

CVČ je prístupné bez väčších prekážok všetkým deťom a mládeži po celý školský rok, vrátane školských prázdnin.

Zdroj: www.cvcca.edu.sk