ABC Centrum voľného času l Stropkov

Adresa Hlavná 79/48, 091 Stropkov Email abc.cvc@stonline.sk Telefón 054/7424500 Web www.abccvc.sk

ABC Centrum voľného času v Stropkove zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb spravidla do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

ABC Centrum voľného času v Stropkove zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb spravidla do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

 

ABC Centrum voľného času usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných škôl a stredných škôl.

 

Krúžky:

Pre deti MŠ:

 • mažoretky, moderný tanec, korčuľovanie, anglický jazyk.

 

Pre žiakov 1. – 4. roč. ZŠ :

 • detský aerobic, mažoretky, moderný tanec, korčuľovanie, keramický, plastikové modelárstvo, letecko-modelársky, šachový, karate, hokej, hokejbal, flórbal, rybársky.

 

Pre žiakov 5. – 9. roč. ZŠ :

 • mažoretky, moderný tanec,gitarový, moderný spev,  keramický, fotografický, keramický, plastikové modelárstvo, Magic the Gathering, šachový, karate, box, sebaobrana, stolný tenis, hokej, hokejbal, flórbal, futbalový krúžok dievčat, bedminton, turistický, zumba, rybársky.

 

Pre mládež a dospelých:

 • letecko-modelársky, šachový, bedminton, gitarový, Magic the Gathering, hudobný, volejbalový, paintball, zumba.

 

Pre komunity zo sociálne znevýhodného a málopodnetného prostredia od 7-15 rokov:

 • moderný tanec,
 • výtvarný,
 • spevácky,
 • počítačový,
 • futbalový – chlapci,
 • futbalový –  dievčatá,
 • stolnotenisový,
 • varenie,
 • šikovné ruky.

 

Pre deti, mládež ale i širokú verejnosť centrum pripravujeme podujatia:

 • rozprávkové kino,
 • farebné tabule,
 • výstavy,
 • mládežnícky parlament,
 • olympiády a cez letné prázdniny organizujeme i prímestské tábory.

Zdroj: www.abccvc.sk