31. marec 2020 / Meniny má Benjamín

Právne aspekty koronavírusu!

V terajšej situácii, brániac rozširovaniu vírusu Covid-19 sa nachádzame v stave, ktorý sme nečakali. Poďme sa spolu pozrieť na situáciu očami právnikov!
Právne aspekty koronavírusu!

Mnohé organizácie reagujú na vzniknutú situáciu veľmi rýchlo a vydávajú rôzne nariadenia a pristupujú k opatreniam, ktorými sa snažia znížiť riziko možnej nákazy. Práve teraz je nutné vedieť, aké sú nároky zamestnanca a aké sú práva a povinnosti zamestnávateľa resp. SZČO v súvislosti s koronavírusom?

Na čo má nárok zamestnanec vzhľadom na zatvorenie škôl a predškolských zariadení?

Zamestnanec má nárok na ošetrovné, ako pri opatrovaní chorého dieťaťa (OČR), ktorý sa vzťahuje na opatrovanie detí vo veku do 10 rokov. Sociálna poisťovňa zaviedla pre tento prípad nový typ žiadosti o ošetrovné – žiadosť o ošetrovné pre koronavírus. Zamestnanec pre účel získania nároku nepotrebuje potvrdenie ošetrujúceho lekára. Nárok si uplatní priamo v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára prostredníctvom emailu. Podrobné informácie sú uvedené priamo na stránke Sociálnej poisťovneV prípade dieťaťa, ktoré je vo veku nedovŕšených 11 rokov (teda max 10 rokov plus 364 dní) netreba kontaktovať pediatra (nemusí nič potvrdzovať), nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

V prípade dieťaťa, ktoré má 11 a viac rokov treba telefonicky kontaktovať pediatra, ktorý ak to uzná za vhodné, vystaví žiadosť o ošetrovné z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa a pošle ju do Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa kapacitne rozšírila mailové brány pobočiek, ktorými možno elektronickým spôsobom požiadať o ošetrovné. Nové e-mailové adresy pre každú pobočku majú nasledujúci tvar, napríklad pre pobočku Banská Bystrica ide o adresu v tvare KoronaBB@socpoist.sk. Každá pobočka má teda od včera dve mailové adresy, na ktoré možno žiadosti o ošetrovné posielať. Nájdete ich tu: Kontakty – pobočky.

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína poistencom, že sa nemusia obávať toho, že by im dávka nebola priznaná, ak sa hneď dnes po vyhlásení karantény telefonicky do pobočky nedovolajú alebo nepošlú žiadosť o ošetrovné. Rodičia si v súvislosti s koronavírusom môžu nárok na ošetrovné uplatniť aj spätne. Nie je potrebné, aby poistenec podal žiadosť o ošetrovné v ten istý deň ako bola škôlka alebo škola uzavretá. Môžu tak urobiť aj v nasledujúcich dňoch – týždňoch. Premlčacia doba na uplatnenie nároku na ošetrovné je tri roky odo dňa, za ktorý dávka patrila.

Zákonník práce ani zákon o sociálnom poistení nelimitujú dĺžku trvania potreby ošetrovania chorého člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa ani v počte dní pri konkrétnej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti ani v rámci počtu dní ošetrovania alebo starostlivosti v kalendárnom roku. Zákon o sociálnom poistení obmedzuje iba dobu poskytovania ošetrovného pri jednej potrebe ošetrovania a starostlivosti na 10 kalendárnych dní. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s nákazou koronavírusu však Sociálna poisťovňa oznamuje, že po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, prizná ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku (10 + 364 dní) počas celého 14-dňového obdobia, počas ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté.

Ďalšie informácie, ktoré sú denne  aktualizované,  môžte nájsť na stránke advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

Ako postupuje zamestnávateľ, keď mu zamestnanec oznámi svoju neprítomnost na pracovisku z dôvodu čerpania si nároku na ošetrovné v súvislosti s koronavírusom?

Podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy. Za tento čas zamestnancovi nepatrí mzda ani náhrada mzdy. Nárok na neprítomnosť v práci a ošetrovné si môže uplatniť vo vzťahu k jednému dieťaťu iba jedna osoba.

Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť v práci zamestnanca, ktorý vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem iných aj z dôvodov ošetrovania chorého člena rodiny a starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov. Za tento čas dohodárovi odmena ani náhrada odmeny nepatrí.

Ako má postupovať zamestnanec, ak mu je nariadená karanténa?

Zamestnanec: V  zmysle § 144 ods. 2 Zákonníka práce prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní s tým, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Zamestnanec má nárok na náhradu ako pri dočasnej práceneschopnosti (PN). V zmysle zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca má zamestnanec počas nariadeného karanténneho opatrenia nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa  počas prvých 10 dní karanténneho opatrenia, a to vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu počas prvých troch dní karantény a 55 % od štvrtého do desiateho dňa karantény (za predpokladu, že nemá príjem z uvedeného zamestnania). Od jedenásteho dňa má zamestnanec za predpokladu absencie príjmu nárok na nemocenské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. SZČO, dobrovoľne nemocensky poistené osoby a poistenci v ochrannej lehote majú nárok na nemocenské za uvedených podmienok od prvého dňa nariadeného karanténneho opatrenia.

Sociálna poisťovňa taktiež zaviedla zjednodušený postup pre získanie nároku na PN, nie je potrebná osobná návšteva lekára a sociálne poisťovňa si žiadosť u pacienta môže overiť telefonicky. Podrobné informácie sú uvedené priamo na stránke Sociálnej poisťovne.

VŠETKY OSTATNÉ PRÁVNE ASPEKTY NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA OBRÁZOK

PRAVNEaspekty

Komentáre