20. máj 2019 / Meniny má Bernard

MŠ Rozkveťáčik | Považská Bystrica

Materská škola je dvojtriedna, je umiestnená v 4 adaptovaných bytových jednotkách vo dvoch budovách. Každá trieda má dve herne, dve spálne, WC a umyvárku detí, kuchynku na výdaj stravy a šatňu detí.
MŠ Rozkveťáčik | Považská Bystrica

Materská škola je dvojtriedna, je umiestnená v 4 adaptovaných bytových jednotkách vo dvoch budovách. Každá trieda má dve herne, dve spálne, WC a umyvárku detí, kuchynku na výdaj stravy a šatňu detí.

 

Pozitíva:

  • interiér rodinného typu, menšie útulné miestnosti /izby pripomínajú deťom domov, pri hrách a činnostiach využívajú 5 miestností v každej triede (kľudnejšieprostredie)
  • perspektíva naplnenosti je dobrá - mladé sídlisko
  • spolupráca s ZUŠ - Vo: vysunuté pracovisko, v krúžku pracuje spravidla 8 detí
  • prevádzkové náklady sú vzhľadom na iné MŠ nízke /materiál MsÚ/,

Negatíva:

  • nemáme vlastný školský dvor
  • MŠ je umiestnená v dvoch bytovkách, ktoré majú rôznych majiteľov
  • dovoz stravy - hlavne v zimnom období

Materiálno – technické podmienky

Súčasťou materiálno – technického zabezpečenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, klavír, didaktická, audiovizuálna a výpočtová technika.


Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné a hrové činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu.


K štandardnému vybaveniu patria hračky a nábytok pre deti (stoly, stoličky a zariadenie tried, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška, veľkosť...)


Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú požiadavky ustanovené školským zákonom.


Deti

Materskú školu navštevujú deti vo veku 3 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Deti sú umiestnené do tried spravidla podľa veku : najmladšia veková skupina (3 – 4 ročné deti) a najstaršia veková skupina (5 – 6 ročné deti).

 

V súčastnosti ďalej vedieme deti k zdravej výžive, zúčastňujú sa pobytu v škole v prírode, absolvujú predplavecký výcvik, organizujeme sezónne športové dni, školskú olympiádu detí.

 

Deti sa oboznamujú s počítačom, s anglickým jazykom,pracujú v krúžku Lego Dacta. Talentované deti rozvíjajú svoje zručnosti vo výtvarnom krúžku, ktorý zabezpečuje vysunuté pracovisko ZUŠ –výtvarný odbor.


V predprimárnom vzdelávaní využívame netradičné a modernizačné prvky, uplatňujeme humanizáciu a tvorivosť zameranú na aktivizáciu dieťaťa


Galéria
Komentáre